Alle applicaties

CSV

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
AanbestedingssysteemEen systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.AanbestedingsfunctieBedrijfseis
Leverancier
ArchitectuurbeheersysteemEen systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt.Architectuurbeheerfunctie
Architectuurmodelleringsfunctie
Architectuur
AuteuridentificatiesysteemEen systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.Auteurgegevensbeheer
Auteuridentificatiefunctie
Deelnemer
Medewerker
BPM systeemEen systeem dat het uitvoeren van (bedrijfs)processen ondersteunt.BPM-functie
Basisregistratie hoger onderwijsEen systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen.Basisgegevensbeheer hoger onderwijsDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
BetaalsysteemSysteem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen.BetaalfunctieInkomende betaling
BibliotheeksysteemEen systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt.BibliotheekgegevensbeheerExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Deelnemer
Inkomende betaling
Kostenplaats
Medewerker
Vordering
CRM systeemEen systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt.Campagnegegevensbeheer
Contactengegevensbeheer
Relatiegegevensbeheer
Campagne
Contact
Alumnus
Individu
Organisatie
Prospect
Deelnemer
Leverancier
Medewerker
Stageorganisatie
Clinical Trial Management SysteemEen systeem dat het plannen en managen van klinische onderzoeken ondersteunt.Clinical Trial Management-functie(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksopzet
Compute solutionVoorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets.Computefunctie
Datastagingfunctie
Onderzoeksgegevens
Corporate LMSEen systeem dat ondersteunend is aan alle inhoudelijke (incl. leerportaal on social communities), logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkersCorporate LMS-functieLeermateriaal
Medewerker
Data cleansing toolEen systeem dat het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens ondersteunt.Data cleansing-functieOnderzoeksgegevens
Data ingestion toolEen systeem dat het inladen van gegevens van een andere bron ondersteunt.Data ingestionfunctie
Loggingfunctie
Digitaal portfoliosysteemEen systeem dat een student ondersteunt bij het verzamelen van eigen werk.DigitaalportfoliofunctieWerkproductDeelnemer
Examenprogramma
Digitaal toetssysteemEen systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt.Toetsbeoordelingsfunctie
Toetsuitvoeringsfunctie
Toetsvoorbereidingsfunctie
Toetsresultaat
Toetsactiviteit
Toetsmateriaal
Deelnemer
Medewerker
Onderwijseenheid
Toetsactiviteit
Toetsmateriaal
Toetsresultaat
Document management systeemEen systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten en records ondersteunt.Archiveringsfunctie
Documentmanagementfunctie
Waardedocument
Werkproduct
E-DepotEen systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt.PreserveringsfunctieDisseminatie
E-mail systeemEen systeem dat het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers ondersteunt.E-mailfunctie
Educatieve applicatieEen systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt.LeermateriaalontsluitingLeermateriaal
EnquetesysteemEen systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen.Enqueteafnamefunctie
Enterprise outputmanagementsysteemEen systeem dat het genereren van documenten op basis van specifieke invoer ondersteunt.Documentgeneratiefunctie
EvenementensysteemEvenementgegevensbeheerEvenement
Extern handelsregisterEen systeem dat gegevens over externe organisaties bevat.
Extern inschrijfsysteemEen systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.
Extern onderzoeksportaalEen systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens.
Extern open onderwijsportaalEen systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik.
Extern uitwisselingssysteemEen systeem waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven voor minoren of vakken die zij buiten de onderwijsinstelling waar ze staan ingeschreven willen volgen.
Externe bibliotheekcatalogusEen systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken).
Externe opleidingscatalogusEen systeem dat informatie over alle hoger onderwijs opleidingen in Nederland bevat.
Facilitair systeemEen systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.Faciliteitenbeheerfunctie
Gebouwbeheerfunctie
Goederenstroombeheerfunctie
Voorwerp
Gebouw
Ruimte
Medewerker
Financieel systeemEen systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.Activagegevensbeheer
Begrotingsgegevensbeheer
Betalingsgegevensbeheer
Crediteurgegevensbeheer
Debiteurgegevensbeheer
Factuurgegevensbeheer
Grootboekgegevensbeheer
Vermogensgegevensbeheer
Activum
Inkomende betaling
Uitgaande betaling
Verplichting
Vordering
Journaalpost
Kostenplaats
Formatieplaats
Werkactiviteit
Deelnemer
Leverancier
Medewerker
Organisatie
FormulierengeneratorEen systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt.Formuliergenereerfunctie
GegevensanalysesysteemEen systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt.GegevensanalysefunctieOnderzoeksgegevens
GegevensvisualisatiesysteemEen systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt.GegevensvisualisatiefunctieOnderzoeksgegevens
Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeemSysteem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid.CompliancybewakingsfunctieBedrijfseis
Beleidsuitgangspunt
IT management systeemEen systeem dat het beheren van IT systemen ondersteunt.IT-Systeembeheerfunctie
Informatiebeveiligingsfunctie
Apparaat
Applicatie
Systeemsoftware
Identity- en accessmanagementsysteemEen systeem dat identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert.Autorisatiegegevensbeheer
Identiteitgegevensbeheer
Autorisatie
Digitale identiteit
Deelnemer
Medewerker
Informed Consent registratiesysteemSysteem dat het registreren van 'informed consent' ondersteunt.Informed Consent gegevensbeheerOnderzoeksobject
InkoopsysteemEen systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.Contractbeheerfunctie
Leveranciersbeheerfunctie
Procurementfunctie
InkoopcontractMedewerker
Verplichting
Leverancier
Apparaat
Applicatie
Systeemsoftware
Voorwerp
InputmanagementsysteemOndersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten.Documentconversiefunctie
Documentherkenningsfunctie
Documentindexatiefunctie
Documentscanningfunctie
Werkproduct
InzetplanningssysteemSysteem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt.Inzetgegevensbeheer
Inzetplanningsfunctie
Medewerker
Inzetplanning
Medewerker
Onderwijsactiviteit
Werkactiviteit
KaartbeheersysteemEen systeem dat fysieke kaarten beheert, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes.KaartbeheerfunctieMedewerker
Ruimte
KwaliteitsmanagementsysteemEen systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt.KwaliteitsmanagementfunctieDoelstelling
Indicator
Resultaat
Learning content management systeemEen systeem voor het beheren van onderwijsmateriaal.Learning content managementfunctieLeermateriaal
Learning management systeemEen systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs.Learning managementfunctieDeelnemer
Examenprogramma
Leergroep
Leermateriaal
Lesgroep
Medewerker
Onderwijseenheid
Werkproduct
ManagementinformatiesysteemEen systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens.RapportagefunctieResultaatIndicator
NarrowcastingsysteemEen systeem dat in informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen kan publiceren.Narrowcastingfunctie
ObjectidentificatiesysteemEen systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert.Objectidentificatiefunctie
OfficesuiteEen verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt.Documentbewerkingsfunctie
OnderzoeksdisseminatierepositoryEen systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt.OnderzoeksdisseminatiebeheerDisseminatie
OnderzoeksgegevensarchiefEen systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt.Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie
Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksgegevensbeheersysteemEen systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.Datatransferfunctie
Loggingfunctie
Metadatabeheerfunctie
Onderzoekgegevensversioneringfunctie
Onderzoeksdatagovernancefunctie
Onderzoeksgegevensbeheerfunctie
OnderzoeksgegevensOnderzoeksgegevens
OnderzoeksinformatiesysteemEen systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.Onderzoeksmanagementfunctie
Onderzoeksplanningsfunctie
Onderzoeksregistratiefunctie
Onderzoeksvergunningsverwervingsfunctie
(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
Onderzoekscollaboratie
Onderzoeksproject
Deelnemer
Medewerker
Organisatie
OnderzoeksmeetsysteemEen systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt.OnderzoeksgegevenscreatiefunctieOnderzoeksgegevens
OnderzoekssubsidieaanvraagsysteemEen systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt.OnderzoeksfinancieringfunctieOnderzoeksfinanciering
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
Online kennisbankEen systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen op een web-site.Informatievindfunctie
PersoneelssysteemEen systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.Budgetgegevensbeheer
Formatieplaatsgegevensbeheer
Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer
Medewerkergegevensbeheer
Sollicitatiegegevensbeheer
Vacaturegegevensbeheer
Verlofgegevensbeheer
Ziektegegevensbeheer
Instelling
Organisatieonderdeel
Formatieplaats
Beoordeling
Medewerkercompetentie
Dienstbetrekking
Medewerker
PlagiaatdetectiesysteemEen systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren.PlagiaatdetectiefunctieWerkproduct
PortaalEen systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt.Portaalfunctie
Project Programma en Portfoliomanagement systeemEen systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen.Portfoliomanagementfunctie
Programmamanagementfunctie
Projectmanagementfunctie
WerkactiviteitMedewerker
PromotievolgysteemEen systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt.Promotievolgfunctie(Wetenschappelijk) onderzoek
Medewerker
Werkactiviteit
Research Data PlatformEen platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal.Analytics-to-the-datafunctie
Catalogusfunctie
Datadiscoveryfunctie
Datatransferfunctie
Portaalfunctie
Onderzoeksgegevens
RoostersysteemEen systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen.Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
RoosterDeelnemer
Deelnemeractiviteit
Inzetplanning
Lesgroep
Medewerker
Onderwijsactiviteit
Ruimte
Voorwerp
SalarisverwerkingssysteemEen systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt.Declaratieverwerkingsfunctie
Salarisverwerkingsfunctie
Dienstbetrekking
Instelling
Journaalpost
Kostenplaats
Medewerker
Organisatieonderdeel
Uitgaande betaling
Verplichting
Werkactiviteit
SamenwerkingssysteemEen systeem dat het creeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt.Samenwerkingsfunctie
ServicemanagementsysteemEen systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt.ServicemanagementfunctieMelding
Werkorder
Configuratie-item
Software-ontwikkelomgevingEen systeem dat erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen.Software-ontwerpfunctie
Softwarebeheerfunctie
Softwaredeploymentfunctie
Softwarerealisatiefunctie
Applicatie
StagesysteemEen systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt.Stageplaatsmatchingfunctie
Stagetrajectgegevensbeheer
Stageactiviteit
Stageopdracht
Stageorganisatie
Deelnemer
Medewerker
StudentinformatiesysteemEen systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang.Onderwijsaanbodgegevensbeheer
Onderwijsplanningsfunctie
Studieinschrijffunctie
Studievolgfunctie
Minor
Onderwijseenheiddeelname
Onderwijseenheiduitvoering
Onderwijsprogramma
Opleiding
Deelnemeractiviteit
Leergroep
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
Deelnemer
Examenprogramma
Onderwijsovereenkomst
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Waardedocument
Rooster
Medewerker
Inkomende betaling
Prospect
Vordering
Leeractiviteit
TijdregistratiesysteemEen systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt.TijdregistratiefunctieWerkactiviteitMedewerker
Rooster
Unified Communications systeemEen systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt.Communicatiefunctie
VideomanagementsysteemEen systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.VideomanagementfunctieLeermateriaal
VideostreamingsysteemEen systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt.VideostreamingfunctieLeermateriaal
Virtual Research EnvironmentDigitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject.Compute & Data Staging
Data Cleansing Zone
Data Landing Zone
Data Sharing Zone
Datadiscoveryfunctie
Portaalfunctie
Research Playground
Vault
Onderzoeksgegevens
Web content management systeemEen systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.Webcontentmanagementfunctie
Wetenschappelijke zoekmachineEen systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.Indexatiefunctie
Wetenschappelijke zoekfunctie
Disseminatie
Expressie
Manifestatie
Werk
ZoekmachineEen systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt.Zoekfunctie