Alle bedrijfsobjecten

CSV

 DefinitieSynoniemenIs gerelateerd aanSpecialiseertBeheerd doorBenaderd door
(Wetenschappelijk) onderzoekEen zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.OnderzoeksactiviteitOnderzoeker
Onderzoekscollaboratie
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Onderzoeksopzet
Onderzoekspartner
Onderzoeksvraag
Clinical Trial Management-functie
Onderzoeksmanagementfunctie
Onderzoeksregistratie
Onderzoeksregistratiefunctie
Financieringsondersteuning
Onderzoeksdatamanagement
Onderzoeksevaluatie
Onderzoeksobjectwerving
Onderzoeksprotocoltoetsing
Promotievolgfunctie
Vergunningswerving
ActivumEen bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.Activabeheer
Activagegevensbeheer
AlumnusEen deelnemer die gediplomeerd is.IndividuAlumnibeheer
Relatiegegevensbeheer
Contactbeheer
Informatieverstrekking
Marktbewerking
Marktonderzoek
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.Faciliteit, Server, MachineRuimteConfiguratie-itemIT-Systeembeheerfunctie
IT-infrastructuurbeheer
IT-infrastructuurontwikkeling
Procurementfunctie
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.ApplicatiecomponentSysteemsoftwareConfiguratie-itemApplicatie-ontwikkeling
Applicatiebeheer
IT-Systeembeheerfunctie
Procurementfunctie
Software-ontwerpfunctie
Softwarebeheerfunctie
Softwaredeploymentfunctie
Softwarerealisatiefunctie
ArchitectuurDe eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.Bedrijfseis
Plan
Architectuurbeheerfunctie
Architectuurmodelleringsfunctie
Enterprise architectuur
Informatiemanagement
Applicatie-ontwikkeling
IT-infrastructuurontwikkeling
Kwaliteitsmanagement
Operationeel management
Performancemanagement
Procesmanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
AutorisatieHet toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst.Autorisatiegegevensbeheer
Identiteitenbeheer
BedrijfseisEen gewenste eigenschap van de organisatie.RequirementFunctioneel beheer
Gegevensbeheer
Identiteitenbeheer
Informatiebeveiliging
Aanbesteden
Aanbestedingsfunctie
Compliancybewakingsfunctie
BegrotingEen overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden.Doelstelling
Verplichting
Begrotingsconstructie
BeleidsuitgangspuntEen gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.Architectuur
Doelstelling
Plan
Beleidsvorming en evaluatie
Enterprise governance
Strategische planning
Compliancybewakingsfunctie
Enterprise architectuur
Kwaliteitsmanagement
Operationeel management
Opleidingsontwikkeling
Performancemanagement
Procesmanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
BeoordelingEen beoordeling van het functioneren van een medewerker.MedewerkercompetentieMedewerkerbeoordeling
Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer
CampagneEen doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst.Campagnegegevensbeheer
Informatieverstrekking
Marktbewerking
CompetentieEen geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007).Opleidingscompetentie
Configuratie-itemEen component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief.MeldingActivumDocumentafhandeling en archivering
Goederenafhandeling
Gebouwbeheer
Servicemanagementfunctie
ContactEen contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.ContactmomentAlumnus
Campagne
Individu
Prospect
Contactbeheer
Contactengegevensbeheer
Aanbesteden
Alumnibeheer
Bestellen
Contractbeheer
Leveranciersbeheer
Prospectondersteuning
Relatiebeheer
Servicemanagement
CrediteurEen individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer.Crediteurenbeheer
DatasetEen verzameling waarden van kwalitatieve of kwantitatieve variabelen die zijn gemeten en/of verzameld en die kunnen worden geanalyseerd of waarover kan worden gerapporteerd.Onderzoeksgegevens
DebiteurEen individu of organisatie die een verplichting heeft aan de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door de instelling. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever.Debiteurenbeheer
DeelnemerEen individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt.Student, Cursist, Lerende, Leerling, OnderwijsvolgerExamenprogramma
Leeractiviteit
Medewerker
Onderwijsovereenkomst
Onderzoeker
Werkproduct
IndividuAanmeldingsregistratie
Arbeidsmarktbegeleiding
Deelnemerinschrijving
Deelnemermatching
Deelnemeruitschrijving
Persoonlijke situatiebegeleiding
Studieinschrijffunctie
Studiekeuzebegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding
Afhandeling bezwaren en beroepen
Auteurgegevensbeheer
Auteuridentificatiefunctie
Autorisatiegegevensbeheer
Basisgegevensbeheer hoger onderwijs
Betalingsgegevensbeheer
Bibliotheekgegevensbeheer
Bindend studieadvies
Debiteurgegevensbeheer
Deelnemerherinschrijving
Digitaalportfoliofunctie
Factuurgegevensbeheer
Identiteitgegevensbeheer
Inzet en middelenplanning
Kwalificatiecontrole
Learning managementfunctie
Lesgroepvorming
Lesroosterconstructie
Onderwijsactiviteitenplanning
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Onderzoeksregistratiefunctie
Relatiegegevensbeheer
Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
Stagebegeleiding
Stageplaatsmatchingfunctie
Stagetrajectgegevensbeheer
Toepassing leermaterialen
Toetsbeoordelingsfunctie
Toetsroosterconstructie
Toetsuitvoeringsfunctie
Toetsvoorbereidingsfunctie
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Voortgangsbewaking
Vraagprognotisering
Waardedocumentverstrekking
DeelnemeractiviteitEen activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs.LeeractiviteitOnderwijsplanningsfunctieRoosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
Stagebegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding
DeelnemercompetentieGeeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied.OnderwijseenheidCompetentieOpleidingsontwikkeling
Studievolgfunctie
Onderwijseenheidontwikkeling
Stagebegeleiding
Stagematching
Studieloopbaanbegeleiding
Vaststelling verworven competenties
DienstbetrekkingDe rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.Aanstelling, Werkrelatie, DienstverbandFormatieplaats
Organisatie
Verplichting
Medewerkeradministratie
Medewerkergegevensbeheer
Salaris- en declaratieverwerking
Begrotingsconstructie
Crediteurenbeheer
Debiteurenbeheer
Declaratieverwerkingsfunctie
Grootboekbeheer
Salarisverwerkingsfunctie
Digitale identiteitIn een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker.Identiteitenbeheer
Identiteitgegevensbeheer
DisseminatieEen onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep).PublicatieDisseminatiepolicy
Disseminatievorm
Onderzoeksgegevens
Review
WerkDisseminatiecreatie
Onderzoeksdisseminatiebeheer
Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie
Onderzoeksresultaatborging
Preserveringsfunctie
Collegiale toetsing
Gegevenscollectie
Informatievaardigheidsondersteuning
Kennisbescherming
Kennisoverdracht
Kennisvermarkting
Onderwijseenheidontwikkeling
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Onderzoeksregistratie
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Opleidingsontwikkeling
Promovendusbegeleiding
Toepassing didactische werkvorm
Toepassing leermaterialen
Voortgangsbewaking
Wetenschappelijke zoekfunctie
DisseminatiemediumHet medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.DisseminatieManifestatie
DisseminatiepolicyDe rechten, plichten en beperkingen die gelden voor een ontsloten onderzoeks(tussen)resultaat.
DisseminatievormDe vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.Expressie
DoelstellingEen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen.Architectuur
Bedrijfseis
Indicator
Beleidsvorming en evaluatie
Enterprise governance
Enterprise risicomanagement
Innovatie
Kwaliteitsmanagementfunctie
Productportfoliomanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Strategische planning
Tactische planning
Enterprise architectuur
Informatiemanagement
Kwaliteitsmanagement
Operationeel management
Performancemanagement
Procesmanagement
EvenementEen georganiseerde gebeurtenis voor (grote) groepen waarbij muziek, cultuur, sport, religie, wetenschap, voorlichting of een combinatie hiervan centraal staat.Evenementgegevensbeheer
ExamenprogrammaEen deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden.ArrangementOnderwijseenheidresultaat
Waardedocument
Studieinschrijffunctie
Studieloopbaanbegeleiding
Bindend studieadvies
Digitaalportfoliofunctie
Kwalificatiecontrole
Learning managementfunctie
Waardedocumentverstrekking
ExpressieDe specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm).ManifestatieBibliotheekgegevensbeheer
Informatievaardigheidsondersteuning
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Wetenschappelijke zoekfunctie
Externe medewerkerEen medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling.LeverancierMedewerker
FormatieplaatsEenheid van geplande arbeidstijd.MedewerkercompetentieFormatieplaatsgegevensbeheer
Formatieplanning
Begrotingsgegevensbeheer
GebouwVrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.PandRuimteConfiguratie-itemGebouwbeheer
Gebouwbeheerfunctie
Vastgoedontwikkeling
Afvalbeheer
Bedrijfshulpverlening
Cateringbeheer
Gebouwbeveiliging
Schoonmaak
ImpactHet effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt.Kwaliteitszorg Onderzoek
Onderzoeksevaluatie
Disseminatiecreatie
Kwaliteitszorg Onderzoek
Onderzoeksregistratie
IndicatorVariabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren.Norm, Prestatiedoelstelling, Key performance indicator, Prestatie-indicatorResultaatKwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagementfunctie
Operationeel management
Performancemanagement
Procesmanagement
Accreditatie
Enterprise governance
Enterprise risicomanagement
Integrale veiligheidsbewaking
Interne rapportages
Jaarverslaglegging
Kwaliteitszorg Onderzoek
Organisatiemanagement
Overige externe rapportages
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Rapportagefunctie
Strategische planning
IndividuEen mens.Mens, Natuurlijk persoonUitleenRelatiebeheer
Relatiegegevensbeheer
Contactbeheer
Debiteurenbeheer
Informatieverstrekking
Marktbewerking
Marktonderzoek
Inkomende betalingDe betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling.OntvangstJournaalpostBetalingsgegevensbeheer
Debiteurenbeheer
Betaalfunctie
Bibliotheekgegevensbeheer
Studieinschrijffunctie
InkoopcontractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten.OvereenkomstBestellen
Contractbeheer
Contractbeheerfunctie
InstellingEen organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert.Onderwijsinstelling, SchoolMinor
Onderwijseenheid
Onderwijsovereenkomst
Opleiding
OrganisatieBudgetgegevensbeheer
Organisatiemanagement
Declaratieverwerkingsfunctie
Salarisverwerkingsfunctie
Interne medewerkerMedewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling.DienstbetrekkingMedewerker
InvesteringEen opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een bepaald doel dat (of opbrengsten die) pas in de toekomst wordt (worden) behaald.Vermogensbeheer
InzetplanningDe verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers.Onderwijsactiviteit
Rooster
Inzet en middelenplanning
Inzetplanningsfunctie
Lesroosterconstructie
Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
Toetsroosterconstructie
ItemEen enkelvoudig exemplaar van een manifestatie.ExemplaarManifestatieBibliotheekgegevensbeheer
Informatievaardigheidsondersteuning
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
JournaalpostVastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.Verzameling boekingsregelsActivum
Kostenplaats
Uitgaande betaling
Grootboekbeheer
Grootboekgegevensbeheer
Declaratieverwerkingsfunctie
Salarisverwerkingsfunctie
KostenplaatsEen afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.Begrotingsconstructie
Grootboekgegevensbeheer
Bibliotheekgegevensbeheer
Declaratieverwerkingsfunctie
Salarisverwerkingsfunctie
LeeractiviteitEen deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft.LeergroepDeelnemeractiviteitOnderwijsuitvoeringsbegeleiding
Toepassing didactische werkvorm
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Voortgangsbewaking
Studievolgfunctie
LeergroepEen verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren.ProjectgroepOnderwijsplanningsfunctie
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Learning managementfunctie
LeermateriaalOnderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren.OnderwijsmateriaalLearning content managementfunctie
Onderwijseenheidontwikkeling
Videomanagementfunctie
Corporate LMS-functie
Learning managementfunctie
Leermateriaalontsluiting
Onderwijsmateriaalontsluiting
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Toepassing didactische werkvorm
Toepassing leermaterialen
Videostreamingfunctie
Voortgangsbewaking
LesgroepEen verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren.KlasRoosterLesgroepvorming
Onderwijsplanningsfunctie
Inzet en middelenplanning
Learning managementfunctie
Lesroosterconstructie
Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijziging
Roosterwijzigingsfunctie
Toetsroosterconstructie
Voorbereiding onderwijsuitvoering
LeverancierEen organisatie die producten of diensten levert.InkoopcontractAanbesteden
Leveranciersbeheer
Aanbestedingsfunctie
Bestellen
Betalingsgegevensbeheer
Contactbeheer
Contractbeheer
Crediteurgegevensbeheer
Leveranciersbeheerfunctie
Relatiegegevensbeheer
Servicemanagement
Maatschappelijk effectHet effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.
ManifestatieDe fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk.Bibliotheekgegevensbeheer
Informatievaardigheidsondersteuning
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Wetenschappelijke zoekfunctie
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.Applicatie
Contact
Inzetplanning
Onderwijsmateriaal
Onderzoeker
Rooster
Ruimte
Werkactiviteit
Inzetgegevensbeheer
Medewerkeradministratie
Medewerkerbeoordeling
Medewerkergegevensbeheer
Medewerkerontwikkeling
Salaris- en declaratieverwerking
Ziekte en verlofadministratie
Auteurgegevensbeheer
Auteuridentificatiefunctie
Autorisatiegegevensbeheer
Begrotingsconstructie
Betalingsgegevensbeheer
Bibliotheekgegevensbeheer
Contractbeheerfunctie
Corporate LMS-functie
Crediteurenbeheer
Crediteurgegevensbeheer
Declaratieverwerkingsfunctie
Faciliteitenbeheerfunctie
Grootboekbeheer
Identiteitgegevensbeheer
Inzetplanningsfunctie
Kaartbeheerfunctie
Learning managementfunctie
Onderwijsplanningsfunctie
Onderzoeksregistratiefunctie
Portfoliomanagementfunctie
Procurementfunctie
Programmamanagementfunctie
Projectmanagementfunctie
Promotievolgfunctie
Relatiegegevensbeheer
Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
Salarisverwerkingsfunctie
Stageplaatsmatchingfunctie
Stagetrajectgegevensbeheer
Tijdregistratiefunctie
Toetsbeoordelingsfunctie
Toetsuitvoeringsfunctie
Toetsvoorbereidingsfunctie
MedewerkercompetentieGeeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd.CompetentieFormatieplanning
Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer
Medewerkerbeoordeling
Werving en selectie
MeldingEen klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.Issue, ServicerequestWerkorderAfhandeling bezwaren en beroepen
Servicemanagement
Servicemanagementfunctie
Juridisch adviseren
Klachtenafhandeling
MinorEen verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden.DeelnemercompetentieOnderwijsaanbodgegevensbeheer
Opleidingsontwikkeling
Aanmeldingsregistratie
Deelnemerherinschrijving
Deelnemerinschrijving
Deelnemermatching
Deelnemeruitschrijving
Informatieverstrekking
Marktbewerking
Opleidingsevaluatie
Prospectondersteuning
ObjectbeschrijvingDe beschrijving en/of metadatering van een fysiek of digitaal object.Onderzoeksgegevens
OctrooiEen door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar.PatentDisseminatiepolicy
Maatschappelijk effect
Wetenschappelijk effect
Kennisbescherming
OnderwijsactiviteitEen specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.Deelnemeractiviteit
Onderwijsmateriaal
Rooster
Onderwijsactiviteitenplanning
Onderwijsplanningsfunctie
Inzet en middelenplanning
Inzetplanningsfunctie
Lesgroepvorming
Lesroosterconstructie
Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
OnderwijseenheidEen samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets.ExamenproductOnderwijseenheiduitvoering
Onderwijsmateriaal
OnderwijseenheidontwikkelingInformatieverstrekking
Learning managementfunctie
Marktbewerking
Onderwijseenheidevaluatie
Onderwijseenheidinschrijving
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Prospectondersteuning
Toepassing didactische werkvorm
Toepassing leermaterialen
Toetsbeoordelingsfunctie
Toetsinschrijving
Toetsuitvoeringsfunctie
Toetsvoorbereiding
Toetsvoorbereidingsfunctie
Voortgangsbewaking
OnderwijseenheiddeelnameEen intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid.OnderwijsactiviteitOnderwijsaanbodgegevensbeheer
Onderwijseenheidinschrijving
Toetsinschrijving
Lesgroepvorming
Onderwijsactiviteitenplanning
OnderwijseenheidresultaatHet samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten.Beoordeling, Studieresultaat, Studie eindresultaat, Uitslag examenStudievolgfunctie
Toetsbeoordeling
Vaststelling verworven competenties
Bindend studieadvies
Kwalificatiecontrole
Stagebegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding
Waardedocumentverstrekking
OnderwijseenheiduitvoeringEen onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode.Onderwijsactiviteit
Onderwijseenheiddeelname
Onderwijsaanbodgegevensbeheer
Onderwijsactiviteitenplanning
Onderwijseenheidinschrijving
Onderwijseenheidevaluatie
Toepassing didactische werkvorm
OnderwijsmateriaalMateriaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties.Leerobject, Lesmateriaal, Leermateriaal, Onderwijsinhoud
OnderwijsovereenkomstEen afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer.ContractMinor
Onderwijseenheid
Opleiding
Vordering
Aanmeldingsregistratie
Deelnemerherinschrijving
Deelnemerinschrijving
Deelnemermatching
Deelnemeruitschrijving
Studieinschrijffunctie
Basisgegevensbeheer hoger onderwijs
Vraagprognotisering
OnderwijsprogrammaEen verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode.Examenprogramma
Minor
Opleiding
Onderwijsaanbodgegevensbeheer
Opleidingsontwikkeling
Onderwijseenheidinschrijving
Stagebegeleiding
Stagematching
Studieloopbaanbegeleiding
Toetsinschrijving
OnderzoekerEen individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt.Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeks(tussen)resultaatDe antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook.Disseminatie
Impact
Review
Gegevensverwerking en -analyse
Onderzoeksresultaatborging
Collegiale toetsing
Kennisbescherming
Kennisoverdracht
Kennisvermarkting
Onderzoeksprotocoltoetsing
Onderzoeksresultaatborging
Promovendusbegeleiding
OnderzoeksbevindingEen waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp.OnderzoekshypotheseGegevensverwerking en -analyse
OnderzoekscollaboratieEen verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert.Onderzoekspartnering
Onderzoeksregistratiefunctie
Onderzoeksplanning
Onderzoeksregistratie
OnderzoeksconclusieEen gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek.OnderzoekshypotheseGegevensverwerking en -analyse
OnderzoeksfaciliteitMiddel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksfinancieringFinanciële investering in de uitvoering van een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksopzet
Financieringswerving
Onderzoeksfinancieringfunctie
Financieringsondersteuning
Onderzoeksplanning
Onderzoeksregistratie
OnderzoeksgegevensHet vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren.OnderzoeksdataOnderzoeksbevinding
Onderzoeksobject
Gegevenscollectie
Gegevensverwerking en -analyse
Metadatabeheerfunctie
Onderzoekgegevensversioneringfunctie
Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie
Onderzoeksgegevensbeheerfunctie
Onderzoeksgegevenscreatiefunctie
Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie
Onderzoeksgegevensverzamelfunctie
Catalogusfunctie
Computefunctie
Data cleansing-functie
Datadiscoveryfunctie
Datastagingfunctie
Datatransferfunctie
Gegevensanalysefunctie
Gegevensverwerking en -analyse
Gegevensvisualisatiefunctie
Informatievaardigheidsondersteuning
Onderzoeksdatamanagement
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
OnderzoekshypotheseEen veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag.Gegevensverwerking en -analyse
OnderzoeksinstrumentEen instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.OnderzoeksgegevensOnderzoeksfaciliteit
OnderzoeksmethodeDe systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd.(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksopzetontwikkelingGegevensverwerking en -analyse
OnderzoeksobjectEen object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).Informed Consent gegevensbeheer
Onderzoeksobjectverwervingsfunctie
Onderzoeksobjectwerving
Gegevenscollectie
Onderzoeksprotocoltoetsing
Onderzoeksregistratie
Promovendusbegeleiding
OnderzoeksopzetDe kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd.Onderzoeksmethode
Onderzoeksproject
Onderzoekstoets
Onderzoeksdatamanagement
Onderzoeksopzetontwikkeling
Onderzoeksplanningsfunctie
Clinical Trial Management-functie
Onderzoeksprotocoltoetsing
Onderzoeksregistratie
Onderzoekstoetsing
OnderzoekspartnerEen organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert.Organisatie
OnderzoeksprojectEen in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksplanning
Onderzoeksplanningsfunctie
Onderzoeksevaluatie
Onderzoeksmanagementfunctie
Onderzoeksopzetontwikkeling
Onderzoeksregistratie
OnderzoekssoftwareGeheel van programmatuur met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten, waarmee computers of andere digitale apparaten bewerkingen en taken uitvoeren.Onderzoeksgegevens
OnderzoekstoetsBeoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek.Onderzoeksprotocoltoetsing
Onderzoekstoetsing
OnderzoeksvraagVraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord.OnderzoeksopzetOnderzoeksvraagidentificatieGegevenscollectie
Gegevensverwerking en -analyse
Onderzoeksregistratie
OpleidingEen samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.DeelnemercompetentieOnderwijsaanbodgegevensbeheer
Opleidingsontwikkeling
Aanmeldingsregistratie
Deelnemerherinschrijving
Deelnemerinschrijving
Deelnemermatching
Deelnemeruitschrijving
Informatieverstrekking
Marktbewerking
Onderwijseenheidinschrijving
Opleidingsevaluatie
Prospectondersteuning
OrganisatieEen bedrijf, instelling of overheidsorganisatieNiet-natuurlijk persoonDeelnemer
Gebouw
Inkoopcontract
Medewerker
Onderwijsovereenkomst
Verplichting
Vordering
Relatiebeheer
Relatiegegevensbeheer
Betalingsgegevensbeheer
Contactbeheer
Crediteurgegevensbeheer
Debiteurgegevensbeheer
Factuurgegevensbeheer
Informatieverstrekking
Marktbewerking
Marktonderzoek
Onderzoeksregistratiefunctie
OrganisatieonderdeelEen onderdeel van een organisatie.Academie, Dienst, OrganisatiedeelKostenplaatsBudgetgegevensbeheer
Organisatiemanagement
Declaratieverwerkingsfunctie
Formatieplanning
Salarisverwerkingsfunctie
PlanEen beschrijving van uit te voeren activiteiten.Bedrijfseis
Resultaat
Enterprise governance
Enterprise risicomanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Strategische planning
Tactische planning
Applicatie-ontwikkeling
IT-infrastructuurontwikkeling
Informatiemanagement
Kwaliteitsmanagement
Operationeel management
Performancemanagement
Procesmanagement
ProductportfolioHet aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige.Productportfoliomanagement
ProefschriftEen wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen.Disseminatievorm
Werkproduct
Promovendusbegeleiding
ProgrammaEen tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.Projectmanagement
ProjectGeheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.Programma en projectportfoliomanagement
Projectmanagement
PromotieonderzoekEen onderzoek met een promotiemogelijkhedenProefschrift
Waardedocument
(Wetenschappelijk) onderzoekPromovendusbegeleiding
PromotietrajectovereenkomstEen afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus.Instelling
Promotieonderzoek
Promovendus
Promovendusbegeleiding
PromovendusIn Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor.OnderzoekerPromovendusbegeleiding
ProspectEen individu die in potentie deelnemer kan worden.Marktonderzoek
Prospectondersteuning
Relatiegegevensbeheer
Aanmeldingsregistratie
Contactbeheer
Deelnemerinschrijving
Deelnemermatching
Informatieverstrekking
Studieinschrijffunctie
ResultaatHet resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.Accreditatie
Integrale veiligheidsbewaking
Interne rapportages
Jaarverslaglegging
Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitszorg Onderzoek
Operationeel management
Overige externe rapportages
Performancemanagement
Procesmanagement
Rapportagefunctie
Beleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Enterprise risicomanagement
Kwaliteitsmanagementfunctie
Organisatiemanagement
Productportfoliomanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Strategische planning
Tactische planning
ReviewBeoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie.Collegiale toetsingDisseminatiecreatie
ReviewerPersoon die een review uitvoert.Review
RoosterDe verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers.Deelnemeractiviteit
Onderwijseenheiddeelname
Lesroosterconstructie
Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijziging
Roosterwijzigingsfunctie
Toetsroosterconstructie
Inzet en middelenplanning
Onderwijsaanbodgegevensbeheer
Onderwijsplanningsfunctie
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Studievolgfunctie
Tijdregistratiefunctie
Toepassing leermaterialen
Toetsvoorbereiding
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Voortgangsbewaking
RuimteEen onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.LokaalRooster
Voorwerp
Configuratie-itemGebouwbeheer
Gebouwbeheerfunctie
Afvalbeheer
Bedrijfshulpverlening
Cateringbeheer
Gebouwbeveiliging
Inzet en middelenplanning
Kaartbeheerfunctie
Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
Schoonmaak
StageactiviteitEen leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert.AfstudeeractiviteitLeeractiviteit
Toetsactiviteit
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Stageplaatsmatchingfunctie
Stagetrajectgegevensbeheer
Toepassing didactische werkvorm
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Voortgangsbewaking
StageopdrachtEen mogelijke opdracht voor stage of afstuderen.Afstudeeropdracht, Stageplaats, Afstudeerplaats, BPV-plaatsStageactiviteitStagebegeleiding
Stagematching
Stageplaatsmatchingfunctie
Stagetrajectgegevensbeheer
StageorganisatieEen organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers.Afstudeerorganisatie, Stagebedrijf, Afstudeerbedrijf, BPV-bedrijfStageopdrachtOrganisatieStagematching
Stageplaatsmatchingfunctie
Stagetrajectgegevensbeheer
Relatiegegevensbeheer
Stagebegeleiding
SubsidieovereenkomstEen overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek.SubsidieOnderzoeksfinancieringFinancieringswerving
Onderzoeksfinancieringfunctie
Financieringsondersteuning
SubsidieprogrammaEen door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen.SubsidieovereenkomstFinancieringswerving
Onderzoeksfinancieringfunctie
Financieringsondersteuning
SysteemsoftwareEen software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.MiddlewareApparaatConfiguratie-itemIT-Systeembeheerfunctie
IT-infrastructuurbeheer
IT-infrastructuurontwikkeling
Procurementfunctie
ToetsactiviteitEen deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat.Summatieve toets, Assessment, TentamenToetsresultaatDeelnemeractiviteitToetsinschrijving
Toetsuitvoering
Toetsuitvoeringsfunctie
Toetsvoorbereiding
Inzet en middelenplanning
Lesgroepvorming
Toetsbeoordelingsfunctie
Toetsroosterconstructie
Toetsvoorbereidingsfunctie
ToetsmateriaalOnderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld.OnderwijsmateriaalOnderwijseenheidontwikkeling
Toetsvoorbereidingsfunctie
Onderwijsmateriaalontsluiting
Toetsbeoordeling
Toetsuitvoering
Toetsuitvoeringsfunctie
Vaststelling verworven competenties
ToetsresultaatHet resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage).Beoordeling, StudieresultaatStudievolgfunctie
Toetsbeoordeling
Toetsbeoordelingsfunctie
Vaststelling verworven competenties
Stagebegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding
Toetsvoorbereidingsfunctie
Uitgaande betalingDe betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur.BetalingBetalingen
Betalingsgegevensbeheer
Declaratieverwerkingsfunctie
Salarisverwerkingsfunctie
UitleenHet tijdelijk gebruik maken van een materiaal.ItemDisseminatiepolicyBibliotheekgegevensbeheer
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
VerplichtingEen plicht om iets te betalen.Inkoopcontract
Journaalpost
Uitgaande betaling
Betalingen
Crediteurenbeheer
Crediteurgegevensbeheer
Contractbeheerfunctie
Debiteurenbeheer
Declaratieverwerkingsfunctie
Grootboekbeheer
Salarisverwerkingsfunctie
VoorwerpEen object dat door individuen kan worden gebruikt.GebruiksartikelRoosterFaciliteitenbeheerfunctie
Goederenafhandeling
Goederenstroombeheerfunctie
Cateringbeheer
Gebouwbeheer
Inzet en middelenplanning
Procurementfunctie
Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
VorderingHet recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak.Inkomende betaling
Journaalpost
Debiteurenbeheer
Debiteurgegevensbeheer
Facturering
Bibliotheekgegevensbeheer
Crediteurenbeheer
Grootboekbeheer
Studieinschrijffunctie
WaardedocumentHet bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling.Diploma, Verklaring, Kwalificatiedocument, Certificaat, GetuigschriftArchiveringsfunctie
Bindend studieadvies
Studievolgfunctie
Waardedocumentverstrekking
WerkEen te onderscheiden intellectueel of artistiek werk.ExpressieBibliotheekgegevensbeheer
Informatievaardigheidsondersteuning
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Onderwijseenheidontwikkeling
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Opleidingsontwikkeling
Toepassing didactische werkvorm
Toepassing leermaterialen
Voortgangsbewaking
Wetenschappelijke zoekfunctie
WerkactiviteitEen activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.Beoordeling
Kostenplaats
Portfoliomanagementfunctie
Programmamanagementfunctie
Projectmanagementfunctie
Tijdregistratie
Tijdregistratiefunctie
Begrotingsconstructie
Begrotingsgegevensbeheer
Crediteurenbeheer
Debiteurenbeheer
Declaratieverwerkingsfunctie
Formatieplanning
Grootboekbeheer
Inzetplanningsfunctie
Promotievolgfunctie
Salarisverwerkingsfunctie
WerkorderEen opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.Servicemanagement
Servicemanagementfunctie
Juridisch adviseren
Klachtenafhandeling
WerkproductEen artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.Scriptie, Verslag, Werkstuk, BewijsstukToetsactiviteitArchiveringsfunctie
Digitaalportfoliofunctie
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Toetsuitvoering
Documentconversiefunctie
Documentherkenningsfunctie
Documentindexatiefunctie
Documentscanningfunctie
Learning managementfunctie
Plagiaatdetectiefunctie
Toetsbeoordeling
Vaststelling verworven competenties
Wetenschappelijk effectHet effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap.
Wetenschappelijk modelEen conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek.Onderzoeksgegevens