Alle bedrijfsprocessen

CSV

NaamDefinitieTrigger
(Her)gebruiken onderzoeksgegevensHet (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek.Er zijn onderzoeksgegevens nodig.
Aanvragen onderzoeksvergunningenHet aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren.Voor de uitvoering van een onderzoek is een vergunning nodig.
Afhandelen contacten en meldingenHet direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.Er is een persoon (intern of extern) die een vraag of een verzoek heeft stelt.
Afhandelen periodieke/continue verzoekenHet verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.Er is een signaal of verzoek dat periodiek of continu om afhandeling vraagt.
Afsluiten onderwijsperiodeHet onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode.Er is een moment aangebroken waarop aangevangen wordt een onderwijsperiode af te sluiten.
Archiveren en preserveren onderzoeksgegevensHet gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevensEr zijn onderzoeksgegevens beschikbaar.
Archiveren onderzoeksresultatenHet op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Begeleiden start-upsHet begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.Het ontstaan van spin-off uit onderzoeksresultaten in de vorm van start-ups.
Beheren alumniHet beheren van de relatie met alumni.Er is een aanleiding om contact te hebben met een alumnus.
Beheren en ontsluiten onderzoeksresultatenHet beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Beheren onderzoeksportfolioHet beheren van de onderzoeksportfolioEr is een nieuwe strategische planningscyclus afgerond.
Bepalen geschikt disseminatiemediumHet bepalen van het juiste medium om onderzoeksresultaten te dissemineren.Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Bepalen onderzoeksimpactHet bepalen van de impact van een onderzoek, al dan niet afgezet tegen andere onderzoeken en onderzoeksresultaten in een bepaalde discipline.Er is behoefte de impact van een bepaald (voorgenomen) onderzoek vast te stellen.
Bepalen onderzoeksvoortgangHet bepalen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.Er is een rapportageverzoek of een afspraak om op gezette tijden te rapporteren.
Creëren nieuwe onderzoeksgegevensHet genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevensEr zijn onderzoeksgegevens nodig.
Definiëren beleidHet definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse.Er is een beleidsanalyse gemaakt voor een bepaald beleidsterrein.
Definiëren en prioriteren verbeteringenHet definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie.Inventarisatie van verbeteringen is afgerond.
Definiëren veranderingsinitiatievenHet definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid.Er zijn veranderingen noodzakelijk die doorgevoerd moeten worden vanuit voorgenomen beleid.
Dissemineren andere onderzoeksresultatenHet beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens.Onderzoeksresultaten zijn beschikbaar in een voor disseminatie geschikte vorm.
Dissemineren onderzoeksgegevensHet beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens.Onderzoeksgegevens zijn beschikbaar in een voor disseminatie geschikte vorm.
Doorvoeren veranderingenVeranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid.Vanuit voorgenomen beleid zijn er veranderingen voorzien die doorgevoerd moeten worden t.o.v. de huidige situatie.
Doorvoeren verbeteringenVerbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie.De feitelijk werking en prestatie van de organisatie komt niet overeenkomt met de beoogde situatie en er is behoefte aan verbetering en optimalisatie van de huidige situatie.
Evalueren veranderingenDoorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid.Een verandering is geïmplementeerd.
Evalueren verbeteringenDoorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties.Een of meerdere verbeteringen zijn geïmplementeerd.
ExaminerenHet toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor.Er zijn voldoende studiepunten behaald om te voldoen aan de uitstroomkwalificatie.
Faciliteren promotieHet mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt.Er is een mogelijkheid om een promotietraject te starten.
Identificeren bronnenHet identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.Er worden onderzoeksvragen onderkend.
Implementeren veranderingenHet daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering.Een veranderingstraject is voorbereid en er wordt gestart met implementatie van de verandering.
Implementeren verbeteringenHet daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering.Er zijn besluiten genomen over te implementeren verbeteringen in en optimalisatie van de huidige situatie.
Inschrijven voor opleidingHet afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding.Een individu meldt zich aan voor een opleiding.
Instandhouden middelenHet beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.Er wordt middelen ingezet die beschikbaar moeten zijn en waaraan eisen worden gesteld.
Inventariseren verbeteringenHet inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden.Er zijn signalen dat de feitelijke werking en prestatie achterblijven bij de beoogde situatie.
Leveren onderwijsHet aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten.Een deelnemer wil onderwijsactiviteiten uitvoeren.
Monitoren en evalueren beleidsuitvoeringDe uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd.Voorgenomen beleid wordt ter hand genomen.
Ondersteunen financieringsaanvraagHet administratief en procedureel ondersteunen van het schrijven en indienen van een financieringsaanvraag.Er is behoefte aan ondersteuning bij het werven van financiering.
Ontwikkelen BM Onderwijs
Ontwikkelen BM Onderzoek
Ontwikkelen beleidHet uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording.Meerjarendoelstellingen en een –planning zijn opgesteld c.q. bijgesteld. De resultaten van de beleidsuitvoering noodzaken tot bijstelling van beleid.
Ontwikkelen business modellenHet ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek).Er zijn interne en externe factoren die noodzaken om de business modellen te (her)definiëren.
Ontwikkelen instellingsidentiteitHet definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.Er zijn interne en externe factoren die noodzaken om de instellingsidentiteit te (her)definiëren.
Ontwikkelen instellingsplanHet definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.De instellingsidentiteit en/of de business modellen zijn bijgesteld; bereikte resultaten van het lopende meerjarenplan noodzaken tot bijstelling van meerjarendoelstelling en planning.
Ontwikkelen meerjarenplanning
Ontwikkelen onderzoeksinstrumentenHet fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.Er zijn nieuwe instrumenten nodig om een bepaald onderzoek uit te voeren.
Ontwikkelen onderzoeksopzetHet vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.Er worden onderzoeksvragen onderkend.
Ontwikkelen opleidingHet (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding.Er is een nieuwe strategische planningscyclus afgerond.
Opstellen acceptatiecriteria onderzoeksobjectenHet vaststellen aan welke criteria objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek dienen te voldoen.Er is behoefte aan onderzoeksobjecten.
Opstellen onderzoeksplanHet opstellen van een onderzoeksplan.Er is een interessant onderzoeksonderwerp gevonden
Opstellen onderzoeksvoorstelHet opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren.Er is een interessant onderzoeksonderwerp gevonden
Opstellen onderzoeksvraagHet opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen.Er is een interessant onderzoeksonderwerp gevonden
Opzetten onderzoekscollaboratieHet opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.Er is behoefte aan organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.
Overdragen kennis naar bedrijvenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden.Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van innovatie door bedrijven.
Overdragen kennis naar maatschappijHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van het algemeen belang.
Overdragen kennis naar onderwijsHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie.Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van educatie.
Overdragen kennis naar vakgenotenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling.Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van kennisdeling.
Preserveren onderzoeksresultatenHet gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Produceren onderzoeks(tussen)resultatenHet aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten.Onderzoek leidt tot onderzoeksgegevens, bevindingen, hypothesen en/of conclusies.
Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoekHet verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.Er is een rapportageverzoek of een afspraak om op gezette tijden te rapporteren.
Schrijven en indienen financieringsaanvraagHet werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.Er is behoefte aan financiering voor een onderzoek.
Sturen meerjarenplanning
Uitbaten onderzoeksresultatenHet inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd.Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat.
Uitnutten onderzoeksfaciliteitenHet commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.Er is een indicatie dat onderzoeksfaciliteiten kunnen worden uitgebaat.
Uitvoeren beleidsanalyseHet uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).Vanuit interne en externe factoren en ontwikkelingen is er een reden om een beleidsanalyse uit te voeren voor een beleidsterrein. Deze redenen kunnen divers zijn: bijstelling van de instellingsidentiteit of gehanteerde business modellen, Aanpassing van de meerjarendoelen en -planning, externe ontwikkelingen en trends, tussentijds bereikte resultaten van de beleidsuitvoering etc.
Uitvoeren peer reviewHet uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten.Verzoek om peer review uit te voeren.
Uitvoeren toets op ethische aspectenHet toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek.Er wordt onderkend dat een voorgenomen onderzoek mogelijk ethische consequenties heeft en/of een ethische toets is een vereiste voor het desbetreffende type onderzoek.
Uitvoeren toets op juridische aspectenHet toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.Er wordt onderkend dat een voorgenomen onderzoek mogelijk juridische consequenties heeft.
Uitvoeren toets op maatschappelijke aspectenHet toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek.Er wordt onderkend dat een voorgenomen onderzoek mogelijk maatschappelijke consequenties heeft.
Valideren onderzoeksbevindingenHet valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens.Het onderzoek leidt tot nog niet gevalideerde bevindingen.
Vastleggen onderzoeksresultatenHet vastleggen van onderzoeks(tussen)resultatenOnderzoek leidt tot onderzoeksgegevens, bevindingen, hypothesen en/of conclusies.
Vastleggen onderzoeksvoortgangHet vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.Er is een rapportageverzoek of een afspraak om op gezette tijden te rapporteren.
Verantwoorden beleidAfleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.Vanuit interne en externe wordt verantwoording gevraagd omtrent gevoerd beleid cq. wil de organisatie zelf verantwoording afleggen.
Verdedigen octrooienHet verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten.Er is noodzaak om een verworven octrooi te verdedigen.
Vermarkten kennisHet daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten.Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden vermarkt.
Verwerken en analyseren onderzoeksgegevensHet transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevensEr zijn onderzoeksgegevens nodig.
Verwerven octrooienHet verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.Het willen beschermen van intellectueel eigendom.
Verzamelen onderzoeksgegevensHet verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevensEr zijn onderzoeksgegevens nodig.
Voorbereiden disseminatieHet zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden.Onderzoeksgegevens en/of conclusies zijn aangemerkt als onderzoeks(tussen)resultaten.
Voorbereiden onderwijsperiodeHet treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.Er is een moment aangebroken waarop voorbereidingen voor een nieuwe periode moeten worden getroffen.
Voorbereiden veranderingenHet voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.Door te voeren veranderingsinitiatieven worden voorbereid ter uitvoering.
Waarborgen gegevenskwaliteitHet waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt.Behoefte aan een bepaald kwaliteitsniveau van onderzoeksgegevens.
Waarborgen herbruikbaarheid onderzoeksgegevensHet nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.Er zijn onderzoeksgegevens beschikbaar.
Waarborgen toegankelijkheid onderzoeksgegevensHet nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.Er zijn onderzoeksgegevens beschikbaar.
Waarborgen vindbaarheid onderzoeksgegevensHet nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.Er zijn onderzoeksgegevens beschikbaar.
Werven deelnemersHet werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen.Er is een moment aangebroken waarop gestart worden met het werven van nieuwe deelnemers (voor een geplande onderwijsperiode).
Werven onderzoeksmiddelenHet werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.Er is behoefte aan bepaalde middelen voor de uitvoering van een onderzoek.
Zoeken geschikte onderzoeksobjectenHet vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek.Er is behoefte aan onderzoeksobjecten.