Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Alle bedrijfsprocessen

CSV

NaamDefinitieTrigger
Afhandelen contacten en meldingenHet direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.Er is een persoon (intern of extern) die een vraag of een verzoek heeft stelt.
Afhandelen periodieke/continue verzoekenHet verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.Er is een signaal of verzoek dat periodiek of continu om afhandeling vraagt.
Afsluiten onderwijsperiodeHet onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode.Er is een moment aangebroken waarop aangevangen wordt een onderwijsperiode af te sluiten.
Beheren alumniHet beheren van de relatie met alumni.Er is een aanleiding om contact te hebben met een alumnus.
Beheren en ontsluiten onderzoeksresultatenHet beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Definiëren beleidHet definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse.Er is een beleidsanalyse gemaakt voor een bepaald beleidsterrein.
Definiëren en prioriteren verbeteringenHet definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie.Inventarisatie van verbeteringen is afgerond.
Definiëren veranderingsinitiatievenHet definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid.Er zijn veranderingen noodzakelijk die doorgevoerd moeten worden vanuit voorgenomen beleid.
Doorvoeren veranderingenVeranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid.Vanuit voorgenomen beleid zijn er veranderingen voorzien die doorgevoerd moeten worden t.o.v. de huidige situatie.
Doorvoeren verbeteringenVerbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie.De feitelijk werking en prestatie van de organisatie komt niet overeenkomt met de beoogde situatie en er is behoefte aan verbetering en optimalisatie van de huidige situatie.
Evalueren veranderingenDoorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid.Een verandering is geïmplementeerd.
Evalueren verbeteringenDoorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties.Een of meerdere verbeteringen zijn geïmplementeerd.
ExaminerenHet toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor.Er zijn voldoende studiepunten behaald om te voldoen aan de uitstroomkwalificatie.
Faciliteren promotieHet begeleiden van een promotietraject.Er is een mogelijkheid om een promotietraject te starten.
Implementeren veranderingenHet daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering.Een veranderingstraject is voorbereid en er wordt gestart met implementatie van de verandering.
Implementeren verbeteringenHet daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering.Er zijn besluiten genomen over te implementeren verbeteringen in en optimalisatie van de huidige situatie.
Inschrijven voor opleidingHet afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding.Een individu meldt zich aan voor een opleiding.
Instandhouden middelenHet beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.Er wordt middelen ingezet die beschikbaar moeten zijn en waaraan eisen worden gesteld.
Inventariseren verbeteringenHet inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden.Er zijn signalen dat de feitelijke werking en prestatie achterblijven bij de beoogde situatie.
Leveren onderwijsHet aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten.Een deelnemer wil onderwijsactiviteiten uitvoeren.
Monitoren en evalueren beleidsuitvoeringDe uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd.Voorgenomen beleid wordt ter hand genomen.
Ontwikkelen BM Onderwijs
Ontwikkelen BM Onderzoek
Ontwikkelen beleidHet uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording.Meerjarendoelstellingen en een –planning zijn opgesteld c.q. bijgesteld. De resultaten van de beleidsuitvoering noodzaken tot bijstelling van beleid.
Ontwikkelen business modellenHet ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek).Er zijn interne en externe factoren die noodzaken om de business modellen te (her)definiëren.
Ontwikkelen instellingsidentiteitHet definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.Er zijn interne en externe factoren die noodzaken om de instellingsidentiteit te (her)definiëren.
Ontwikkelen instellingsplanHet definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.De instellingsidentiteit en/of de business modellen zijn bijgesteld; bereikte resultaten van het lopende meerjarenplan noodzaken tot bijstelling van meerjarendoelstelling en planning.
Ontwikkelen meerjarenplanning
Ontwikkelen onderzoekHet vinden van een onderzoeksmogelijkheid.Er worden onderzoeksvragen onderkend.
Ontwikkelen opleidingHet (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding.Er is een nieuwe strategische planningscyclus afgerond.
Publiceren onderzoeksresultatenHet schrijven en uitbrengen van publicaties en borgen van de overdracht van onderzoeksresultaten.Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar gekomen.
Sturen meerjarenplanning
Uitbaten onderzoeksresultatenHet vermarkten van onderzoeksresultaten.Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat.
Uitvoeren beleidsanalyseHet uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).Vanuit interne en externe factoren en ontwikkelingen is er een reden om een beleidsanalyse uit te voeren voor een beleidsterrein. Deze redenen kunnen divers zijn: bijstelling van de instellingsidentiteit of gehanteerde business modellen, Aanpassing van de meerjarendoelen en -planning, externe ontwikkelingen en trends, tussentijds bereikte resultaten van de beleidsuitvoering etc.
Uitvoeren onderzoekHet doen van onderzoek.Er is een financieringsaanvraag voor een onderzoek goedgekeurd.
Verantwoorden beleidAfleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.Vanuit interne en externe wordt verantwoording gevraagd omtrent gevoerd beleid cq. wil de organisatie zelf verantwoording afleggen.
Voorbereiden onderwijsperiodeHet treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.Er is een moment aangebroken waarop voorbereidingen voor een nieuwe periode moeten worden getroffen.
Voorbereiden veranderingenHet voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.Door te voeren veranderingsinitiatieven worden voorbereid ter uitvoering.
Werven deelnemersHet werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen.Er is een moment aangebroken waarop gestart worden met het werven van nieuwe deelnemers (voor een geplande onderwijsperiode).
Werven onderzoekHet uitwerken van onderzoeksvoorstel en het verkrijgen van financiering ervoor.Er is een interessant onderzoeksonderwerp gevonden.