Applicaties onderzoek, onderzoeksondersteuning en informatieontsluiting

Onderzoek

Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalysefu- nctie Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisualisati- efunctie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerkin- g en -analyse Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgegeve- nsbeheerfunctie Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegeve- nsverzamelfunctie Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksportaal Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegeve- nscreatiefunctie Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfunctie Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Metadatabeheerfun- ctie Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Onderzoekgegeven- sversioneringfunctie Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is. (ApplicationFunction) Analytics-to-the- datafunctie Het ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets. (ApplicationFunction) Catalogusfunctie Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset. (ApplicationFunction) Datadiscoveryfunctie Het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Computefunctie Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Datastagingfunctie Het onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens. (ApplicationFunction) Data cleansing- functie Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaa- tborging AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:49:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:43 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoeksondersteuning

Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksfinancie- ringfunctie Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksobjectv- erwervingsfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregistra- tiefunctie Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksvergun- ningsverwervingsfu- nctie Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenko- mst Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscollabo- ratie Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonders- teuning Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobject- werving Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistra- tie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswervin- g Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfunctie Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegel- eiding Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksdisseminatiebeheer Het beheren van gegevens over 'informed consent'/ (ApplicationFunction) Informed Consent gegevensbeheer Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksplannin- gsfunctie Het ondersteunen van het managen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksmanag- ementfunctie Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfinancie- ring Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopzet De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdatama- nagement Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopzeto- ntwikkeling Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproject Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplannin- g Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaa- tborging Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsfunctie AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:49:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:44 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Informatieontsluiting

Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgegeven- sbeheer Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappelijke zoekfunctie Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het beheren van gegevens over auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteurgegevensbe- heer Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteuridentificatief- unctie Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:49:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:45 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoek

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
Compute solutionVoorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets.Computefunctie
Datastagingfunctie
Onderzoeksgegevens
Data cleansing toolEen systeem dat het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens ondersteunt.Data cleansing-functieOnderzoeksgegevens
Data ingestion toolEen systeem dat het inladen van gegevens van een andere bron ondersteunt.Data ingestionfunctie
Loggingfunctie
GegevensanalysesysteemEen systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt.GegevensanalysefunctieOnderzoeksgegevens
GegevensvisualisatiesysteemEen systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt.GegevensvisualisatiefunctieOnderzoeksgegevens
OnderzoeksgegevensbeheersysteemEen systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.Datatransferfunctie
Loggingfunctie
Metadatabeheerfunctie
Onderzoekgegevensversioneringfunctie
Onderzoeksdatagovernancefunctie
Onderzoeksgegevensbeheerfunctie
OnderzoeksgegevensOnderzoeksgegevens
OnderzoeksmeetsysteemEen systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt.OnderzoeksgegevenscreatiefunctieOnderzoeksgegevens
Research Data PlatformEen platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal.Analytics-to-the-datafunctie
Catalogusfunctie
Datadiscoveryfunctie
Datatransferfunctie
Portaalfunctie
Onderzoeksgegevens
Virtual Research EnvironmentDigitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject.Compute & Data Staging
Data Cleansing Zone
Data Landing Zone
Data Sharing Zone
Datadiscoveryfunctie
Portaalfunctie
Research Playground
Vault
Onderzoeksgegevens

Onderzoeksondersteuning

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
AuteuridentificatiesysteemEen systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.Auteurgegevensbeheer
Auteuridentificatiefunctie
Deelnemer
Medewerker
Clinical Trial Management SysteemEen systeem dat het plannen en managen van klinische onderzoeken ondersteunt.Clinical Trial Management-functie(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksopzet
Informed Consent registratiesysteemSysteem dat het registreren van 'informed consent' ondersteunt.Informed Consent gegevensbeheerOnderzoeksobject
OnderzoeksdisseminatierepositoryEen systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt.OnderzoeksdisseminatiebeheerDisseminatie
OnderzoeksgegevensarchiefEen systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt.Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie
Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksinformatiesysteemEen systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.Onderzoeksmanagementfunctie
Onderzoeksplanningsfunctie
Onderzoeksregistratiefunctie
Onderzoeksvergunningsverwervingsfunctie
(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
Onderzoekscollaboratie
Onderzoeksproject
Deelnemer
Medewerker
Organisatie
OnderzoekssubsidieaanvraagsysteemEen systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt.OnderzoeksfinancieringfunctieOnderzoeksfinanciering
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
PromotievolgysteemEen systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt.Promotievolgfunctie(Wetenschappelijk) onderzoek
Medewerker
Werkactiviteit

Informatieontsluiting

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
BibliotheeksysteemEen systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt.BibliotheekgegevensbeheerExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Deelnemer
Inkomende betaling
Kostenplaats
Medewerker
Vordering
E-DepotEen systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt.PreserveringsfunctieDisseminatie
ObjectidentificatiesysteemEen systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert.Objectidentificatiefunctie
Wetenschappelijke zoekmachineEen systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.Indexatiefunctie
Wetenschappelijke zoekfunctie
Disseminatie
Expressie
Manifestatie
Werk