Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicaties onderzoek, onderzoeksondersteuning en informatieontsluiting

Onderzoek

Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalysefunc- tie Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisualisatief- unctie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerking- en -analyse Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- functie Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronderzoek Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- verzamelfunctie Het verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksportaal Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-10-2018 13:03:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 13:03:00 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoeksondersteuning

Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksfinancieri- ngfunctie Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksobjectver- wervingsfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregistratie- functie Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksvergunnin- gsverwervingsfunctie Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een verzameling organisaties die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Samenwerkingsverba- nd Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonderste- uning Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobjectwer- ving Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistratie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswerving Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfunctie Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegelei- ding Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 06-01-2019 07:09:19 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-01-2019 07:09:19 CET

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Informatieontsluiting

Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgegevensb- eheer Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsfunctie Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Het gedurende zeer lange tijd beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaatp- reservering Het ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objecten (ApplicationFunction) Objectidentificatiefun- ctie Het beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaato- ntsluiting Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- archiveringsfunctie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Het op gecontroleerde wijze beheren van onderzoeksresultaten. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaata- rchivering Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaatb- orging Het ondersteunen van het publiceren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoekspublicatie- beheer Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappelijke zoekfunctie Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het beheren van gegevens over auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteurgegevensbehe- er Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteuridentificatiefun- ctie Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksportaal Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-10-2018 13:03:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 13:03:11 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoek

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
GegevensanalysesysteemEen systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt.GegevensanalysefunctieOnderzoeksgegevens
GegevensvisualisatiesysteemEen systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt.GegevensvisualisatiefunctieOnderzoeksgegevens
OnderzoeksgegevensbeheersysteemEen systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.Onderzoeksgegevensfunctie(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksmeetsysteemEen systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt.OnderzoeksgegevensverzamelfunctieOnderzoeksgegevens
OnderzoekssubsidieaanvraagsysteemEen systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt.OnderzoeksfinancieringfunctieSubsidieovereenkomst
Subsidieprogramma

Onderzoeksondersteuning

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
AuteuridentificatiesysteemEen systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.Auteurgegevensbeheer
Auteuridentificatiefunctie
Deelnemer
Medewerker
OnderzoeksinformatiesysteemEen systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.Onderzoeksfinancieringfunctie
Onderzoeksobjectverwervingsfunctie
Onderzoeksregistratiefunctie
Onderzoeksvergunningsverwervingsfunctie
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
(Wetenschappelijk) onderzoek
Samenwerkingsverband
Deelnemer
Medewerker
Organisatie
PromotievolgysteemEen systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt.Promotievolgfunctie(Wetenschappelijk) onderzoek
Medewerker
Werkactiviteit

Informatieontsluiting

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
BibliotheeksysteemEen systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt.BibliotheekgegevensbeheerExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Deelnemer
Inkomende betaling
Kostenplaats
Medewerker
Vordering
E-DepotEen systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt.PreserveringsfunctiePublicatie
ObjectidentificatiesysteemEen systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert.Objectidentificatiefunctie
OnderzoeksgegevensarchiefEen systeem dat het publiceren van onderzoeksgegevens publiceert.OnderzoeksgegevensarchiveringsfunctieOnderzoeksgegevens
Publicatie
OnderzoekspublicatierepositoryEen systeem dat het beheren en publiceren van publicaties uit een onderzoek ondersteunt.OnderzoekspublicatiebeheerOnderzoeksgegevens
Publicatie
Wetenschappelijke zoekmachineEen systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.Wetenschappelijke zoekfunctieExpressie
Manifestatie
Publicatie
Werk