Bedrijfsfuncties onderzoek, onderzoeksondersteuning, valorisatie en informatieontsluiting

Onderzoek

Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen. (BusinessFunction) Onderzoeksvraagid- entificatie Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoekspartner- ing Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplannin- g Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoekstoetsing Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswervin- g Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscollabo- ratie Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenko- mst Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerkin- g en -analyse Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprotoco- ltoetsing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegel- eiding Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. (BusinessObject) Promovendus Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiecreatie Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopzeto- ntwikkeling Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaa- tborging Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact. (BusinessFunction) Onderzoeksevaluati- e Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproject Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekstoets Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraag De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksmetho- de De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopzet Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie. (BusinessObject) Review De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tussen)- resultaat Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag. (BusinessObject) Onderzoekshypoth- ese Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp. (BusinessObject) Onderzoeksbevindi- ng Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksconclus- ie Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonderzoek Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus. (BusinessObject) Promotietrajectover- eenkomst Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfinancie- ring AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:47:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:47:19 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoeksondersteuning

Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonders- teuning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistra- tie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobject- werving Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenko- mst Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdatama- nagement Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproject Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraag De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopzet Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfinancie- ring Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscollabo- ratie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 12:47:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:47:20 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Valorisatie

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Informatieontsluiting

Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaardighe- idsondersteuning Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 12:47:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:47:21 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoek

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
OnderzoeksdisseminatieCollegiale toetsingHet reviewen van onderzoeksresultaten van anderen.ReviewDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
OnderzoeksdisseminatieDisseminatiecreatieHet verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.DisseminatieImpact
Review
OnderzoeksontwikkelingFinancieringswervingHet aanvragen van een financiering voor een onderzoek.Onderzoeksfinanciering
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
OnderzoeksuitvoeringGegevenscollectieHet verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens.OnderzoeksgegevensDisseminatie
Onderzoeksobject
Onderzoeksvraag
OnderzoeksuitvoeringGegevensverwerking en -analyseHet verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeksbevinding
Onderzoeksconclusie
Onderzoeksgegevens
Onderzoekshypothese
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksmethode
Onderzoeksvraag
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksevaluatieHet evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact.Impact(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksproject
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksopzetontwikkelingHet zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.Onderzoeksmethode
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
OnderzoeksontwikkelingOnderzoekspartneringHet zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek.Onderzoekscollaboratie
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksplanningHet opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.OnderzoeksprojectOnderzoekscollaboratie
Onderzoeksfinanciering
OnderzoeksuitvoeringOnderzoeksprotocoltoetsingHet periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.Onderzoekstoets(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeksobject
Onderzoeksopzet
OnderzoeksdisseminatieOnderzoeksresultaatborgingHet collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeks(tussen)resultaat
OnderzoeksontwikkelingOnderzoekstoetsingHet toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.OnderzoekstoetsOnderzoeksopzet
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksvraagidentificatieHet verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.Onderzoeksvraag
OnderzoeksuitvoeringPromovendusbegeleidingHet inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.Proefschrift
Promotieonderzoek
Promotietrajectovereenkomst
Promovendus
Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeksobject

Onderzoeksondersteuning

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
OnderzoeksdienstverleningFinancieringsondersteuningHet ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksfinanciering
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
OnderzoeksdienstverleningOnderzoeksdatamanagementDe zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.Onderzoeksopzet(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksdienstverleningOnderzoeksobjectwervingHet werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek.Onderzoeksobject(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksdienstverleningOnderzoeksregistratieHet registreren van informatie over een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoekDisseminatie
Impact
Onderzoekscollaboratie
Onderzoeksfinanciering
Onderzoeksobject
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
Onderzoeksvraag
OnderzoeksdienstverleningVergunningswervingHet aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek

Valorisatie

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
KennisuitnuttingKennisbeschermingHet beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).OctrooiDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
KennisuitnuttingKennisoverdrachtHet overdragen van kennis over onderzoeksresultatenDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
KennisuitnuttingKennisvermarktingHet daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat

Informatieontsluiting

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
InformatiedoorleveringInformatievaardigheidsondersteuningHet ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.Expressie
Item
Manifestatie
Werk
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
InformatiedoorleveringOntsluiting digitaal materiaalHet beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
InformatiedoorleveringOntsluiting digitale databankenHet toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
InformatiedoorleveringOntsluiting fysiek materiaalHet beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Disseminatie
Onderzoeksgegevens