Bedrijfsfuncties sturing

Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieonderd- eel Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en evaluatie Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin. (BusinessFunction) Productportfolioman- agement Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanagement Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiemanage- ment Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolioman- agement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmamanage- ment Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen. (BusinessFunction) Innovatie Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslaglegging Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie. (BusinessFunction) Accreditatie Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Onderzoek Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Integrale veiligheidsbewaking Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancemanage- ment Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanageme- nt Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige. (BusinessObject) Productportfolio Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) Project Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. (BusinessObject) Programma Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:47:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:47:08 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
VerantwoordingAccreditatieHet ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.ResultaatIndicator
Beleid en planvormingBeleidsvorming en evaluatieHet vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
Beleid en planvormingEnterprise architectuurHet vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.ArchitectuurBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
Strategie en governanceEnterprise governanceHet inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
Strategie en governanceEnterprise risicomanagementHet bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen.Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
VerandermanagementInnovatieHet verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen.Doelstelling
VerantwoordingIntegrale veiligheidsbewakingHet bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.ResultaatIndicator
VerantwoordingInterne rapportagesHet beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.ResultaatIndicator
VerantwoordingJaarverslagleggingHet opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie.ResultaatIndicator
VerbetermanagementKwaliteitsmanagementHet ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.Indicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
VerantwoordingKwaliteitszorg OnderzoekHet evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices.Impact
Resultaat
Impact
Indicator
VerbetermanagementOperationeel managementHet dagelijks managen van medewerkers.Indicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Strategie en governanceOrganisatiemanagementHet bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden.Instelling
Organisatieonderdeel
Indicator
Resultaat
VerantwoordingOverige externe rapportagesHet beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.ResultaatIndicator
VerbetermanagementPerformancemanagementHet ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.Indicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
VerbetermanagementProcesmanagementHet bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting.Indicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Beleid en planvormingProductportfoliomanagementHet bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin.Doelstelling
Productportfolio
Resultaat
VerandermanagementProgramma en projectportfoliomanagementHet bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.Doelstelling
Plan
Project
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
VerandermanagementProgrammamanagementHet op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.Doelstelling
Plan
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
VerandermanagementProjectmanagementHet op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten.Doelstelling
Plan
Programma
Project
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
Strategie en governanceStrategische planningHet ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling.Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
Beleid en planvormingTactische planningHet vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.Doelstelling
Plan
Resultaat