Eigenschap:Postconditie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Onderzoeksgegevens en/of conclusies zijn aangemerkt als onderzoeks(tussen)resultaten.  +
De gebruiksvoorwaarden en licenties voor hergebruik zijn duidelijk; data provenance is inzichtelijk.  +
Er worden onderzoeksvragen onderkend.  +
Door te voeren verbeteringen zijn gedefinieerd en geprioriteerd.  +
Uit de verzamelde onderzoeksgegevens zijn nieuwe onderzoeksgegevens en inzichten afgeleid.  +
Meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode zijn vastgesteld, besturing is ingeregeld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van bereikte resulaten.  +
Er is octrooi verleend op de onderzoeksresultaten.  +
De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld.  +
Alle activiteiten, mensen en middelen zijn ingepland en het rooster is gecommuniceerd.  +
De beleidsanalyse is uitgevoerd, afgestemd en beschikbaar.  +
Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar de maatschappij overgedragen.  +
Onderzoeksresultaten worden, al dan niet onder voorwaarden, beschikbaar gesteld.  +
De onderzoeksgegevens worden voor lange tijd beheerd en beschikbaar gehouden.  +
De onderzoeksresultaten worden voor lange tijd beheerd en beschikbaar gehouden.  +
De benodigde instrumenten zijn beschikbaar.  +
Van de beleidsuitvoering zijn status en resultaten getoetst met het beleidsplan en wordt zonodig bijgestuurd.  +
Het is duidelijk wat de juridische implicaties van het onderzoek zijn en of die implicaties aanvaardbaar zijn.  +
Er is bekend welke beschikbare bronnen relevant zijn voor het onderzoek.  +
Gedefinieerde veranderingen zijn doorgevoerd (incl. overdracht aan lijnorganisatie) en blijvende werking en effect zijn geborgd.  +
Er is een verslag van de voortgang van het onderzoek en de reeds behaalde (tussen)resultaten.  +