Eigenschap:Trigger

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Onderzoek leidt tot onderzoeksgegevens, bevindingen, hypothesen en/of conclusies.  +
Er zijn onderzoeksgegevens beschikbaar.  +
Er is een interessant onderzoeksonderwerp gevonden  +
Inventarisatie van verbeteringen is afgerond.  +
Er zijn onderzoeksgegevens nodig.  +
De instellingsidentiteit en/of de business modellen zijn bijgesteld; bereikte resultaten van het lopende meerjarenplan noodzaken tot bijstelling van meerjarendoelstelling en planning.  +
Het willen beschermen van intellectueel eigendom.  +
Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.  +
Er is een moment aangebroken waarop voorbereidingen voor een nieuwe periode moeten worden getroffen.  +
Vanuit interne en externe factoren en ontwikkelingen is er een reden om een beleidsanalyse uit te voeren voor een beleidsterrein. Deze redenen kunnen divers zijn: bijstelling van de instellingsidentiteit of gehanteerde business modellen, Aanpassing van de meerjarendoelen en -planning, externe ontwikkelingen en trends, tussentijds bereikte resultaten van de beleidsuitvoering etc.  +
Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van het algemeen belang.  +
Onderzoeksresultaten zijn beschikbaar in een voor disseminatie geschikte vorm.  +
Er zijn onderzoeksgegevens beschikbaar.  +
Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.  +
Er zijn nieuwe instrumenten nodig om een bepaald onderzoek uit te voeren.  +
Voorgenomen beleid wordt ter hand genomen.  +
Er wordt onderkend dat een voorgenomen onderzoek mogelijk juridische consequenties heeft.  +
Er worden onderzoeksvragen onderkend.  +
Een veranderingstraject is voorbereid en er wordt gestart met implementatie van de verandering.  +
Er is een rapportageverzoek of een afspraak om op gezette tijden te rapporteren.  +