Enterprise architectuur

(Doorverwezen vanaf Enterprise architectuur)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Enterprise architectuur
ArchiMate-element Enterprise architectuur
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-4d716dc2-0fc4-efcb-767c-59f97f51dcc9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Enterprise architectuur
Documentatie  : Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse. (BusinessProcess) Definiëren beleid Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementere- n veranderingen De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. (BusinessProcess) Monitoren en evalueren beleidsuitvoeri- ng Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect). (BusinessProcess) Uitvoeren beleidsanalyse Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurb- eheerfunctie Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementere- n verbeteringen Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurm- odelleringsfun- ctie AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:37:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:37:44 CEST