HORA 2.1 Overzicht van wijzigingen

Er zijn 22 elementen uit het model verwijderd:
	Onderzoeksinstrumentontwikkeling (BusinessFunction)
	Bronidentificatie (BusinessFunction)
	Onderzoeksresultaatpreservering (BusinessFunction)
	Kennisoverdracht naar onderwijs (BusinessFunction)
	Start-upbegeleiding (BusinessFunction)
	Octrooiwerving (BusinessFunction)
	Onderzoeksresultaatarchivering (BusinessFunction)
	Onderzoeksresultaatontsluiting (BusinessFunction)
	Literatuuronderzoek (BusinessFunction)
	Onderzoeksprotocolontwikkeling (BusinessFunction)
	Kennisoverdracht naar vakgenoten (BusinessFunction)
	Kennisoverdracht naar maatschappij (BusinessFunction)
	Impactanalyse (BusinessFunction)
	Kennisoverdracht naar bedrijven (BusinessFunction)
	Onderzoeksassistentie (BusinessFunction)
	Informatielevering (BusinessFunction)
	Ontwikkelen onderzoek (BusinessProcess)
	Publiceren onderzoeksresultaten (BusinessProcess)
	Uitvoeren onderzoek (BusinessProcess)
	Werven onderzoek (BusinessProcess)
	Onderzoekspublicatiebeheer (ApplicationFunction)
	Directory server (Node)
Er zijn 120 nieuwe elementen aan het model toegevoegd:
	Kennisoverdracht (BusinessFunction)
	Onderzoeksevaluatie (BusinessFunction)
	Kennisbescherming (BusinessFunction)
	Onderzoekspartner (BusinessObject)
	Onderzoeksvraag (BusinessObject)
	Onderzoeksfinanciering (BusinessObject)
	Maatschappelijk effect (BusinessObject)
	Impact (BusinessObject)
	Onderzoeksconclusie (BusinessObject)
	Onderzoeksmethode (BusinessObject)
	Disseminatievorm (BusinessObject)
	Onderzoeksbevinding (BusinessObject)
	Disseminatiepolicy (BusinessObject)
	Review (BusinessObject)
	Objectbeschrijving (BusinessObject)
	Onderzoekstoets (BusinessObject)
	Reviewer (BusinessObject)
	Onderzoeksfaciliteit (BusinessObject)
	Onderzoeks(tussen)resultaat (BusinessObject)
	Onderzoeksinstrument (BusinessObject)
	Onderzoekshypothese (BusinessObject)
	Wetenschappelijk effect (BusinessObject)
	Dataset (BusinessObject)
	Onderzoeksproject (BusinessObject)
	Onderzoeksopzet (BusinessObject)
	Wetenschappelijk model (BusinessObject)
	Onderzoekssoftware (BusinessObject)
	Disseminatiemedium (BusinessObject)
	Opzetten onderzoekscollaboratie (BusinessProcess)
	Vermarkten kennis (BusinessProcess)
	Begeleiden start-ups (BusinessProcess)
	Waarborgen toegankelijkheid onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Uitvoeren peer review (BusinessProcess)
	Opstellen onderzoeksvraag (BusinessProcess)
	Opstellen acceptatiecriteria onderzoeksobjecten (BusinessProcess)
	Archiveren onderzoeksresultaten (BusinessProcess)
	Overdragen kennis naar onderwijs (BusinessProcess)
	Dissemineren onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Overdragen kennis naar maatschappij (BusinessProcess)
	Verdedigen octrooien (BusinessProcess)
	Ondersteunen financieringsaanvraag (BusinessProcess)
	Verwerven octrooien (BusinessProcess)
	Dissemineren andere onderzoeksresultaten (BusinessProcess)
	Uitvoeren toets op maatschappelijke aspecten (BusinessProcess)
	Waarborgen herbruikbaarheid onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Zoeken geschikte onderzoeksobjecten (BusinessProcess)
	Preserveren onderzoeksresultaten (BusinessProcess)
	Identificeren bronnen (BusinessProcess)
	Waarborgen gegevenskwaliteit (BusinessProcess)
	Beheren onderzoeksportfolio (BusinessProcess)
	Voorbereiden disseminatie (BusinessProcess)
	Aanvragen onderzoeksvergunningen (BusinessProcess)
	Uitvoeren toets op juridische aspecten (BusinessProcess)
	Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Overdragen kennis naar bedrijven (BusinessProcess)
	Valideren onderzoeksbevindingen (BusinessProcess)
	Ontwikkelen onderzoeksopzet (BusinessProcess)
	Verzamelen onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Waarborgen vindbaarheid onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Opstellen onderzoeksplan (BusinessProcess)
	Schrijven en indienen financieringsaanvraag (BusinessProcess)
	Uitvoeren toets op ethische aspecten (BusinessProcess)
	Ontwikkelen onderzoeksinstrumenten (BusinessProcess)
	Verwerken en analyseren onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Bepalen onderzoeksvoortgang (BusinessProcess)
	Overdragen kennis naar vakgenoten (BusinessProcess)
	Produceren onderzoeks(tussen)resultaten (BusinessProcess)
	Uitnutten onderzoeksfaciliteiten (BusinessProcess)
	Bepalen geschikt disseminatiemedium (BusinessProcess)
	Vastleggen onderzoeksvoortgang (BusinessProcess)
	Creëren nieuwe onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Bepalen onderzoeksimpact (BusinessProcess)
	Opstellen onderzoeksvoorstel (BusinessProcess)
	Vastleggen onderzoeksresultaten (BusinessProcess)
	Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoek (BusinessProcess)
	(Her)gebruiken onderzoeksgegevens (BusinessProcess)
	Werven onderzoeksmiddelen (BusinessProcess)
	Metadatabeheerfunctie (ApplicationFunction)
	Indexatiefunctie (ApplicationFunction)
	Informed Consent gegevensbeheer (ApplicationFunction)
	Data cleansing-functie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksdisseminatiebeheer (ApplicationFunction)
	Catalogusfunctie (ApplicationFunction)
	Analytics-to-the-datafunctie (ApplicationFunction)
	Datadiscoveryfunctie (ApplicationFunction)
	Loggingfunctie (ApplicationFunction)
	Datatransferfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoekgegevensversioneringfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksplanningsfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksdatagovernancefunctie (ApplicationFunction)
	Computefunctie (ApplicationFunction)
	Data ingestionfunctie (ApplicationFunction)
	Datastagingfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksgegevenscreatiefunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksmanagementfunctie (ApplicationFunction)
	Clinical Trial Management-functie (ApplicationFunction)
	Clinical Trial Management Systeem (ApplicationComponent)
	Data ingestion tool (ApplicationComponent)
	Informed Consent registratiesysteem (ApplicationComponent)
	Compute solution (ApplicationComponent)
	Data cleansing tool (ApplicationComponent)
	Research Data Platform (ApplicationComponent)
	Virtual Research Environment (ApplicationComponent)
	Compute & Data Staging (ApplicationFunction)
	Data Cleansing Zone (ApplicationFunction)
	Data Landing Zone (ApplicationFunction)
	Data Sharing Zone (ApplicationFunction)
	Research Playground (ApplicationFunction)
	Vault (ApplicationFunction)
	Data workflow automation (rule-based) (Node)
	Directory (attributes database) (Node)
	Internetconnectiviteit (Node)
	Logger (Node)
	Metadata database (Node)
	Monitoringtool (Node)
	Netwerk IP (internet) (Node)
	Netwerkzones (Node)
	Versleutelde opslag (Node)
	Virtual-Private Connections (Node)
Er zijn 84 elementen met wijzigingen in eigenschappen en/of relaties:
	Financieringsondersteuning (BusinessFunction)
	Onderzoeksobjectwerving (BusinessFunction)
	Onderzoeksinformatiesysteem (ApplicationComponent)
	Onderzoeksobjectverwervingsfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksdienstverlening (BusinessFunction)
	Instelling (BusinessObject)
	Onderzoeksdisseminatierepository (ApplicationComponent)
	Onderzoeksplanning (BusinessFunction)
	Kwaliteitszorg Onderzoek (BusinessFunction)
	Disseminatie (BusinessObject)
	Uitleen (BusinessObject)
	Sturen meerjarenplanning (BusinessProcess)
	Onderzoeker (BusinessObject)
	Onderzoeksdatamanagement (BusinessFunction)
	Voortgangsbewaking (BusinessFunction)
	Onderzoeksresultaatborging (BusinessFunction)
	Opleidingsontwikkeling (BusinessFunction)
	Proefschrift (BusinessObject)
	Onderzoeksgegevensbeheersysteem (ApplicationComponent)
	Ontwikkelen BM Onderwijs (BusinessProcess)
	Financieringswerving (BusinessFunction)
	Promovendusbegeleiding (BusinessFunction)
	Onderwijseenheidontwikkeling (BusinessFunction)
	Ontwikkelen meerjarenplanning (BusinessProcess)
	Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksopzetontwikkeling (BusinessFunction)
	(Wetenschappelijk) onderzoek (BusinessObject)
	Wetenschappelijke zoekfunctie (ApplicationFunction)
	Informatievaardigheidsondersteuning (BusinessFunction)
	Ontwikkelen BM Onderzoek (BusinessProcess)
	Onderzoeksondersteuning (Grouping)
	Onderzoekstoetsing (BusinessFunction)
	Onderzoeksuitvoering (BusinessFunction)
	Onderzoeksvraagidentificatie (BusinessFunction)
	Personeelssysteem (ApplicationComponent)
	Onderzoeksregistratiefunctie (ApplicationFunction)
	Deelnemer (BusinessObject)
	Ontwikkelen beleid (BusinessProcess)
	Preserveringsfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksfinancieringfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksregistratie (BusinessFunction)
	Octrooi (BusinessObject)
	Onderzoeksgegevens (BusinessObject)
	Onderzoekspartnering (BusinessFunction)
	Verantwoording (BusinessFunction)
	Ontsluiting fysiek materiaal (BusinessFunction)
	Onderzoek (Grouping)
	Promovendus (BusinessObject)
	Vergunningswerving (BusinessFunction)
	Studentinformatiesysteem (ApplicationComponent)
	Productportfoliomanagement (BusinessFunction)
	Disseminatiecreatie (BusinessFunction)
	Objectidentificatiefunctie (ApplicationFunction)
	Uitbaten onderzoeksresultaten (BusinessProcess)
	Gegevenscollectie (BusinessFunction)
	Onderwijsuitvoeringsbegeleiding (BusinessFunction)
	Collegiale toetsing (BusinessFunction)
	Onderzoeksprotocoltoetsing (BusinessFunction)
	Onderzoeksdisseminatie (BusinessFunction)
	Externe bibliotheekcatalogus (ApplicationComponent)
	Ontsluiting digitaal materiaal (BusinessFunction)
	Onderzoekscollaboratie (BusinessObject)
	Toepassing leermaterialen (BusinessFunction)
	Gegevensverwerking en -analyse (BusinessFunction)
	Faciliteren promotie (BusinessProcess)
	Medewerker (BusinessObject)
	Onderzoeksontwikkeling (BusinessFunction)
	E-Depot (ApplicationComponent)
	Extern onderzoeksportaal (ApplicationComponent)
	Kennisuitnutting (BusinessFunction)
	Onderzoeksgegevensbeheerfunctie (ApplicationFunction)
	Onderzoeksmeetsysteem (ApplicationComponent)
	Onderzoeksobject (BusinessObject)
	Onderwijsuitvoeringsevaluatie (BusinessFunction)
	Subsidieovereenkomst (BusinessObject)
	Informatieonsluiting (Grouping)
	Toepassing didactische werkvorm (BusinessFunction)
	Onderzoeksgegevensarchief (ApplicationComponent)
	Kennisvermarkting (BusinessFunction)
	Wetenschappelijke zoekmachine (ApplicationComponent)
	Message Queuing Middleware (Node)
	Ontsluiting digitale databanken (BusinessFunction)
	Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten (BusinessProcess)
	Expressie (BusinessObject)