Verplichting

ArchiMate-element Verplichting
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-03f1a87b-73d0-8833-a28c-19d5c8c9717f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Verplichting
Documentatie  : Een plicht om iets te betalen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Financiële gegevens moeten integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratiever- werkingsfuncti- e Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) Begroting Het ondersteunen van het beheren van contracten (ApplicationFunction) Contractbehe- erfunctie De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingen Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer AssociationRelationship heeft AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AccessRelationship R AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship is gerelateerd aan AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 13:35:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:35:03 CEST