Verplichting

ArchiMate-element Verplichting
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-03f1a87b-73d0-8833-a28c-19d5c8c9717f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Verplichting
Documentatie  : Een plicht om iets te betalen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Financiële gegevens moeten integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer Het ondersteunen van het beheren van contracten (ApplicationFunction) Contractbehee- rfunctie Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingen Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) Begroting Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 19-04-2023 18:55:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 18:55:41 CEST