Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Lesgroep

ArchiMate-element Lesgroep
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-07de6b5d-66a5-166f-0e1b-96ac59c6edc1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Lesgroep
Documentatie  : Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Synoniemen  : Klas
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsonder- steuning Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublicati- efunctie Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigin- gsfunctie Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfu- nctie Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvoe- ring Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstruc- tiefunctie Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplann- ingsfunctie Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvormin- g Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplanni- ng Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroosterconst- ructie Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen. (BusinessFunction) Roosterwijzigin- g Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterco- nstructie De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 16-09-2019 00:52:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 00:52:31 CEST