Onderwijseenheidresultaat

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijseenheidresultaat
ArchiMate-element Onderwijseenheidresultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-0afc7336-a04b-fc15-9866-371241cf048e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheidresultaat
Documentatie  : Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Beoordeling, Studieresultaat, Studie eindresultaat, Uitslag examen
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : middel
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseen- heidresultaat Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaa- nbegeleiding Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordel- ing Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogr- amma Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfun- ctie Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. (BusinessFunction) Kwalificatieco- ntrole Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. (BusinessFunction) Waardedocu- mentverstrekk- ing Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleid- ing Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. (BusinessFunction) Bindend studieadvies AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship wordt aan voldaan middels AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:01 CEST