Onderwijsactiviteit

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijsactiviteit
ArchiMate-element Onderwijsactiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-15dbfe2d-1e39-e4bd-16b9-2aba48988849
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsactiviteit
Documentatie  : Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactivi- teit Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstruc- tiefunctie Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigin- gsfunctie Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactivi- teitenplanning Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublicati- efunctie Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsonder- steuning Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroosterconst- ructie Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplann- ingsfunctie Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplanningsf- unctie Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvormin- g Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplannin- g Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmater- iaal Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiddeelname De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractivi- teit De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiduitvoering AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 09-10-2020 10:26:29 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:26:29 CEST