Voorbereiden onderwijsperiode

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Voorbereiden onderwijsperiode
ArchiMate-element Voorbereiden onderwijsperiode
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-1892b211-b243-d7f8-e23a-bb52797e667f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Voorbereiden onderwijsperiode
Documentatie  : Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.
Domein  : Onderwijs
Trigger  : Er is een moment aangebroken waarop voorbereidingen voor een nieuwe periode moeten worden getroffen.
Preconditie  : Het onderwijs, de opleiding is ontwikkeld en kan gegeven worden.
Postconditie  : Alle activiteiten, mensen en middelen zijn ingepland en het rooster is gecommuniceerd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognoti- sering Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroostercon- structie Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvi- ng Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterco- nstructie Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer. (BusinessFunction) Stagematching Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidinschrijving Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen. (BusinessFunction) Roosterpublica- tie De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadmi- nistratie Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiv- iteitenplanning Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplanni- ng Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaa- nbegeleiding Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmat- eriaalontsluiting Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-04-2023 08:39:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 08:39:02 CEST