Salarisverwerkingsfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Salarisverwerkingsfunctie
Contextdiagram
Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerk- ingssysteem Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieon- derdeel De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:51:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:51:38 CEST