Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksfinancie- ringfunctie Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksobjectv- erwervingsfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregistra- tiefunctie Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksvergun- ningsverwervingsfu- nctie Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenko- mst Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscollabo- ratie Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonders- teuning Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobject- werving Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistra- tie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswervin- g Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfunctie Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegel- eiding Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksdisseminatiebeheer Het beheren van gegevens over 'informed consent'/ (ApplicationFunction) Informed Consent gegevensbeheer Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksplannin- gsfunctie Het ondersteunen van het managen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksmanag- ementfunctie Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfinancie- ring Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopzet De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdatama- nagement Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopzeto- ntwikkeling Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproject Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplannin- g Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaa- tborging Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsfunctie AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:49:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:44 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-2364728a-fc6e-7dd7-23dd-7371ddc64af6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Elementen  : 
Relaties  :