Onderwijsaanbodgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Onderwijsaanbodgegevensbeheer
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaan- bodgegevens- beheer Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseen- heiduitvoering Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadm- inistratie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseen- heiddeelname Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinform- atiesysteem Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidinschrijving Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 12:53:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:53:51 CEST