Onderwijsaanbodgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Onderwijsaanbodgegevensbeheer
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaan- bodgegevensb- eheer Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadmi- nistratie Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseen- heiddeelname De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidinschrijving Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseen- heiduitvoering Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinform- atiesysteem ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship Deze svg is op 20-04-2023 15:00:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 15:00:44 CEST