Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderwijsaanbodgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Onderwijsaanbodgegevensbeheer
ArchiMate-element Onderwijsaanbodgegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-4b3b1513-877d-013a-5941-4400a9807c3a
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderwijsaanbodgegevensbeheer
Documentatie  : Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanb- odgegevensbeh- eer Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwi- kkeling Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidontwikkeling De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadmi- nistratie Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiddeelname De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogr- amma Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidinschrijving Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiduitvoering Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformat- iesysteem ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship Deze svg is op 14-10-2018 16:15:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:15:45 CEST