Minor

ArchiMate-element Minor
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-52f7fe0b-d79f-efc8-4a4c-92c25bf04b6e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Minor
Documentatie  : Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden.
Domein  : Onderwijs
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : product
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerherin- schrijving Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermatc- hing Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwi- kkeling Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingsevalu- atie Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonderst- euning Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsreg- istratie Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruitsc- hrijving Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerinsch- rijving Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverst- rekking Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanb- odgegevensbeh- eer Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovere- enkomst Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogr- amma Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercom- petentie AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship levert AssociationRelationship ontwikkelt Deze svg is op 09-10-2020 10:27:08 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:27:08 CEST