Bedrijfsfunctiemodel

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfunctiemodel
Bedrijfsfunctiemodel
Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de instelling en het beheren van de relatie met deze mensen. (BusinessFunction) Contactmanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Human Resource Management Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiemanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoopmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich begeeft binnen de grenzen van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch management Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsluiting Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorlevering Het domein betreffende Valorisatie. (Grouping) Valorisatie Het beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties. (BusinessFunction) Kennisuitnutting Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermanagement Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoeksontwikkeling Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuitvoering Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek (BusinessFunction) Onderzoeksdisseminatie Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat. (BusinessFunction) Toetsing Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden. (BusinessFunction) Onderwijsontwikkeling Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject. (BusinessFunction) Deelnemerbegeleiding Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding). (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsondersteuning Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplanning Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer. (BusinessFunction) Inschrijving Het werven van deelnemers en opdrachtgevers. (BusinessFunction) Deelnemerwerving Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen. (BusinessFunction) Roostering Het beoordelen van uitstroomkwalificaties en verstrekken van een waardedocument. (BusinessFunction) Diplomering Het begeleiden van deelnemers bij zaken die buiten hun directe onderwijsactiviteiten liggen. (BusinessFunction) Deelnemercounseling Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning. (Grouping) Onderzoeksondersteuning Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken. (BusinessFunction) Onderzoeksdienstverlening Deze svg is op 05-04-2024 12:32:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:32:28 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfunctiemodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-59be7675-0662-24af-0f49-cf3b0e5e34e3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsfunctiemodel
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)