Leeractiviteit

ArchiMate-element Leeractiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-608ac9c9-61b5-d16a-120d-e5a05378eff5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Leeractiviteit
Documentatie  : Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft.
Domein  : Onderwijs
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Integriteit M-H. Soms speelt deelname aan leeractiviteiten een rol bij een toetsresultaat
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbe- waking Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfunc- tie Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvo- ering Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsbegeleid- ing Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship voert uit Deze svg is op 19-04-2023 13:55:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 13:55:43 CEST