Studieloopbaanbegeleiding

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Studieloopbaanbegeleiding
Contextdiagram
Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaan- begeleiding Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfuncti- e Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercom- petentie Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenh- eidresultaat Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject. (BusinessFunction) Deelnemerbege- leiding Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperiod- e Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogr- amma Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractivi- teit Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogra- mma Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Afsluiten onderwijsperiod- e ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:33:06 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:33:06 CEST