Resultaat

ArchiMate-element Resultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-7b633b8a-e76e-77f8-2f18-9ba3be3d0b54
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Resultaat
Documentatie  : Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.
Domein  : Sturing
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Vertrouwelijkheid L-H. Dit betreft informatie over de bedrijfsvoering van de instelling t.b.v. het management. Het kan via drill-down informatie bevatten over individuen.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolio- management Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslagleg- ging Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvormin- g en evaluatie Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsman- agementfunctie Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin. (BusinessFunction) Productportfoli- omanagement Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanage- ment Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Integrale veiligheidsbew- aking Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Onderzoek Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancem- anagement Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefun- ctie Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie. (BusinessFunction) Accreditatie Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiema- nagement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmama- nagement Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship meet AssociationRelationship wordt bijgesteld obv Deze svg is op 22-04-2023 00:39:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:39:14 CEST