Bedrijfsprocesmodel

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocesmodel
Bedrijfsprocesmodel
ArchiMateNote Ondersteunende processen Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld. (BusinessProcess) Afhandelen contacten en meldingen Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/continue verzoeken Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhouden middelen ArchiMateNote Sturende processen ArchiMateNote Strategisch sturen Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsidentiteit Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek). (BusinessProcess) Ontwikkelen business modellen Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsplan ArchiMateNote Tactisch sturen Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid. (BusinessProcess) Doorvoeren veranderingen Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen ArchiMateNote Primaire processen ArchiMateNote Onderwijs Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperiode Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Afsluiten onderwijsperiode Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen. (BusinessProcess) Werven deelnemers Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor. (BusinessProcess) Examineren Het beheren van de relatie met alumni. (BusinessProcess) Beheren alumni ArchiMateNote Onderzoek Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek. (BusinessProcess) Opzetten onderzoekscollaboratie Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren. (BusinessProcess) Opstellen onderzoeksvoorstel Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek. (BusinessProcess) Werven onderzoeksmiddelen Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) (Her)gebruiken onderzoeksgegevens Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt. (BusinessProcess) Faciliteren promotie Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoek Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksresultaten Het beheren van de onderzoeksportfolio (BusinessProcess) Beheren onderzoeksportfolio ArchiMateNote Valorisatie Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd. (BusinessProcess) Uitbaten onderzoeksresultaten Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek. (BusinessProcess) Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Deze svg is op 05-04-2024 12:32:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:32:27 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsprocesmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-8b4bcc3e-d0bf-412b-7a5e-6612bfd32c04
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsprocesmodel
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)