Opleiding

ArchiMate-element Opleiding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8fbdf465-6b4f-ad8c-5074-756a1ef0db18
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Opleiding
Documentatie  : Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.
Domein  : Onderwijs
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : product
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverst- rekking Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsreg- istratie Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingsevalu- atie Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermatc- hing Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwi- kkeling Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanb- odgegevensbeh- eer Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonderst- euning Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerinsch- rijving Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidinschrijving Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruitsc- hrijving Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerherin- schrijving Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovere- enkomst Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogr- amma Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercom- petentie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship levert AssociationRelationship ontwikkelt Deze svg is op 09-10-2020 10:35:03 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:35:03 CEST