Ontwikkelen beleid

ArchiMate-element Ontwikkelen beleid
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-92e38985-3e76-7434-085c-ff3fbaa1c540
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ontwikkelen beleid
Documentatie  : Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording.
Beschrijving  : Het definiëren van beleid, het monitoren en evalueren van de beleidsuitvoering en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Voor allerlei aspecten kan beleid ontwikkeld worden, in wezen per bedrijfsfunctie. Vaak worden er een aantal relevante beleidsterreinen gedefinieerd om het hanteerbaar te houden en waar beleid van een aantal bedrijfsfuncties in samenhang beschouwd wordt. Beleidsterreinen kunnen zijn (indicatief): Marketing en Communicatie, Onderwijs, Onderzoek, Organisatie en Personeel, Financien en risico’s, Bedrijfsvoering en informatievoorziening.
Domein  : Sturing
Trigger  : Meerjarendoelstellingen en een –planning zijn opgesteld c.q. bijgesteld. De resultaten van de beleidsuitvoering noodzaken tot bijstelling van beleid.
Preconditie  : Instellingsidentiteit, business modellen en meerjarendoelstelling en –plan zijn bekend. Beleid is/wordt gedefinieerd. Resultaten van de beleidsuitvoering zijn bekend.
Postconditie  : Het te voeren beleid is vastgesteld. Beleidsuitvoering vindt plaats en er vindt periodieke monitoring, toetsing, evaluatie en bijsturing plaats van het te voeren beleid.
Type  : Gebundeld bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse. (BusinessProcess) Definiëren beleid Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Integrale veiligheidsbe- waking Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslagle- gging Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoli- omanagement Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. (BusinessProcess) Monitoren en evalueren beleidsuitvoeri- ng Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie. (BusinessFunction) Accreditatie Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect). (BusinessProcess) Uitvoeren beleidsanalyse Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders. (BusinessProcess) Verantwoorde- n beleid Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin. (BusinessFunction) Productportfoli- omanagement Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvormin- g en evaluatie Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Onderzoek AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:39:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:25 CEST