Instelling

ArchiMate-element Instelling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-941e4ac0-4208-5568-782e-750f2be05c06
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Instelling
Documentatie  : Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert.
Domein  : Sturing
Synoniemen  : Onderwijsinstelling, School
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus. (BusinessObject) Promotietrajec- tovereenkomst Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratiever- werkingsfuncti- e Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Het beheren van gegevens over budgetten (ApplicationFunction) Budgetgegeve- nsbeheer Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiema- nagement Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid AssociationRelationship levert AssociationRelationship is gerelateerd aan SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship levert AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship levert Deze svg is op 05-04-2024 15:02:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:02:28 CEST