Indicator

ArchiMate-element Indicator
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-abbee8cb-f600-b783-283f-43ef132ab6b4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Indicator
Documentatie  : Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren.
Domein  : Sturing
Synoniemen  : Norm, Prestatiedoelstelling, Key performance indicator, Prestatie-indicator
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiema- nagement Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Onderzoek Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie. (BusinessFunction) Accreditatie Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmam- anagement Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Integrale veiligheidsbe- waking Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanage- ment Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsman- agementfuncti- e Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslagle- gging Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoli- omanagement AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship meet AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:16 CEST