Indicator

ArchiMate-element Indicator
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-abbee8cb-f600-b783-283f-43ef132ab6b4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Indicator
Documentatie  : Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren.
Domein  : Sturing
Synoniemen  : Norm, Prestatiedoelstelling, Key performance indicator, Prestatie-indicator
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Onderzoek Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiema- nagement Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslagleg- ging Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Integrale veiligheidsbew- aking Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolio- management Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsman- agementfunctie Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefun- ctie Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancem- anagement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmama- nagement Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanage- ment Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie. (BusinessFunction) Accreditatie Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship meet Deze svg is op 21-04-2023 11:14:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 11:14:51 CEST