Definiëren veranderingsinitiatieven

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Definiëren veranderingsinitiatieven
ArchiMate-element Definiëren veranderingsinitiatieven
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b245e797-b88b-efcb-17d7-e26daa91581c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Definiëren veranderingsinitiatieven
Documentatie  : Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid.
Domein  : Sturing
Trigger  : Er zijn veranderingen noodzakelijk die doorgevoerd moeten worden vanuit voorgenomen beleid.
Preconditie  : Beleid is bekend. Er is een noodzaak om veranderingen door te voeren in de huidige situatie, afgezet tegen het te voeren beleid.
Postconditie  : Door te voeren veranderingen zijn gedefinieerd (doelen, scope, uitgangspunten etc.) en afgestemd voor betreffende beleidsterreinen.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsiniti- atieven Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmana- gement Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolio- management Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatieman- agement Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanage- ment Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancema- nagement Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid. (BusinessProcess) Doorvoeren veranderingen Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmaman- agement AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:37:41 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:41 CEST