Werkactiviteit

ArchiMate-element Werkactiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-b9f81ee4-81e5-d028-34f7-da23e849ef55
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Werkactiviteit
Documentatie  : Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplannings- functie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomana- gementfunctie Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingscon- structie Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgf- unctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmama- nagementfunct- ie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplanni- ng Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer Het beheren van gegevens over begrotingen (ApplicationFunction) Begrotingsgeg- evensbeheer Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanag- ementfunctie Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen (ApplicationFunction) Tijdregistratief- unctie Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Beoordeling AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship is gekoppeld aan AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship wordt beoordeeld in Deze svg is op 21-04-2023 01:45:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 01:45:24 CEST