Deelnemercompetentie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Deelnemercompetentie
Contextdiagram
Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemerco- mpetentie Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfunc- tie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaa- nbegeleiding Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleidi- ng Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007). (BusinessObject) Competentie Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer. (BusinessFunction) Stagematching Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship ontwikkelt AssociationRelationship ontwikkelt AssociationRelationship wordt ontwikkeld in Deze svg is op 04-03-2022 23:38:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 23:38:50 CET