Onderzoeks(tussen)resultaat

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderzoeks(tussen)resultaat
ArchiMate-element Onderzoeks(tussen)resultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-d97b1c94-740c-ceaf-c0c6-596d0e67c01b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeks(tussen)resultaat
Documentatie  : De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tus- sen)resultaat Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatborging Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbe- geleiding Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocoltoetsing Het overdragen van kennis over onderzoeksresultaten (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverw- erking en - analyse Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisbescher- ming Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermarkti- ng Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekscon- clusie Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie. (BusinessObject) Review Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship heeft effect AssociationRelationship produceert AssociationRelationship wordt beoordeeld in AssociationRelationship wordt beschikbaar gesteld als Deze svg is op 09-10-2020 10:58:27 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:58:27 CEST