Gegevenscollectie

Contextdiagram
Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscoll- ectie Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevenscreatie- functie Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvr- aag Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoekspo- rtaal Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensverza- melfunctie Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verzamelen onderzoeksge- gevens Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Creëren nieuwe onderzoeksge- gevens Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuit- voering Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcat- alogus ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:39:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:35 CEST