Gegevenscollectie

Contextdiagram
Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscolle- ctie Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Creëren nieuwe onderzoeksge- gevens Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuit- voering Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verzamelen onderzoeksge- gevens Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevenscreatief- unctie Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoekspor- taal Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvr- aag Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcata- logus Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensverzam- elfunctie AccessRelationship R AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 19-04-2023 17:56:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 17:56:43 CEST