Werk

ArchiMate-element Werk
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-e91a1e3b-bc8c-e610-cb49-e637bfd8af25
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Werk
Documentatie  : Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk.
Domein  : Informatieontsluiting
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsbegele- iding Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschapp- elijke zoekfunctie Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsevaluat- ie Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsl- uiting Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbe- waking Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekge- gevensbeheer AssociationRelationship wordt gerealiseerd door AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:19 CEST