Onderwijs

ArchiMate-element Onderwijs
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-e99907de-b315-2dde-7f20-4bbefaecec1d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijs
Documentatie  : Het domein betreffende Onderwijs.
Type  : HORA-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt. (ApplicationComponent) Stagesysteem Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen. (ApplicationComponent) Basisregistrati- e hoger onderwijs Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemerco- mpetentie Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseen- heidresultaat Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt. (ApplicationComponent) Videomanage- mentsysteem Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Een systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren. (ApplicationComponent) Plagiaatdetect- iesysteem Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding). (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oering Een systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs. (ApplicationComponent) Learning management systeem Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden. (BusinessFunction) Onderwijsontw- ikkeling Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Een systeem voor het beheren van onderwijsmateriaal. (ApplicationComponent) Learning content management systeem Een systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject. (BusinessFunction) Deelnemerbe- geleiding Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisa- tie Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat. (BusinessFunction) Toetsing Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogr- amma Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Een systeem dat een student ondersteunt bij het verzamelen van eigen werk. (ApplicationComponent) Digitaal portfoliosystee- m Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt. (ApplicationComponent) Videostreamin- gsysteem AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:41:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:41:59 CEST