Organisatiemanagement

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Organisatiemanagement
Contextdiagram
Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiema- nagement Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsplan Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders. (BusinessProcess) Verantwoorde- n beleid Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. (BusinessProcess) Monitoren en evalueren beleidsuitvoeri- ng Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek). (BusinessProcess) Ontwikkelen business modellen Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsident- iteit Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieon- derdeel Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat AccessRelationship R AssociationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:40:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:51 CEST