Evalueren veranderingen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Evalueren veranderingen
ArchiMate-element Evalueren veranderingen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-ec9b5478-d252-4e72-74d1-b896efe1c058
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Evalueren veranderingen
Documentatie  : Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid.
Domein  : Sturing
Trigger  : Een verandering is geïmplementeerd.
Preconditie  : Veranderingen zijn/worden geïmplementeerd in de organisatie.
Postconditie  : Van een doorgevoerde verandering zijn status, resultaat en effect getoetst met het plan van het veranderingsinitiatief en het heersend beleid en wordt zonodig bijgestuurd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvormin- g en evaluatie Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiema- nagement Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid. (BusinessProcess) Doorvoeren veranderingen Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmama- nagement Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolio- management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancem- anagement AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:03:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:03:45 CEST