Sturing

ArchiMate-element Sturing
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-ee1402ba-8acf-bebb-54ab-b70bf4815fb7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Sturing
Documentatie  : Het domein betreffende Sturing.
Type  : HORA-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt. (ApplicationComponent) Kwaliteitsman- agementsyste- em Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermana- gement Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens. (ApplicationComponent) Managementi- nformatiesyst- eem Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Systeem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid. (ApplicationComponent) Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. (BusinessObject) Programma Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieon- derdeel Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen. (ApplicationComponent) Project Programma en Portfoliomana- gement systeem Een systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuurb- eheersysteem Het aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige. (BusinessObject) Productportfoli- o Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Veranderman- agement Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) Project Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoordin- g AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:41:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:41:57 CEST