Gegevensverwerking en -analyse

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Gegevensverwerking en -analyse
ArchiMate-element Gegevensverwerking en -analyse
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-f20afb3e-d365-2996-a202-5b8755fd1371
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Gegevensverwerking en -analyse
Documentatie  : Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverw- erking en - analyse Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisuali- satiefunctie Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Valideren onderzoeksbevin- dingen Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is. (ApplicationFunction) Analytics-to-the datafunctie Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfun- ctie Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuitv- oering Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset. (ApplicationFunction) Datadiscoveryfu- nctie Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensbeheerfun- ctie Het ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets. (ApplicationFunction) Catalogusfuncti- e Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekscon- clusie Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Datastagingfun- ctie De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksmet- hode Het aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten. (BusinessProcess) Produceren onderzoeks(tuss- en)resultaten Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraa- g De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tus- sen)resultaat Het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Computefunctie Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Metadatabehee- rfunctie Het onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens. (ApplicationFunction) Data cleansing- functie Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalys- efunctie Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verwerken en analyseren onderzoeksgege- vens Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp. (BusinessObject) Onderzoeksbevi- nding Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag. (BusinessObject) Onderzoekshyp- othese ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 09-10-2020 10:44:03 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:44:03 CEST