Ontwikkelen opleiding

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Ontwikkelen opleiding
ArchiMate-element Ontwikkelen opleiding
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f3d022d7-7f91-593a-e191-bba074cd9c03
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ontwikkelen opleiding
Documentatie  : Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding.
Domein  : Onderwijs
Trigger  : Er is een nieuwe strategische planningscyclus afgerond.
Preconditie  : De strategie van de instelling is helder.
Postconditie  : De opleiding is ontwikkeld en kan ingepland worden.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie. (BusinessFunction) Accreditatie Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzo- ek Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvormin- g en evaluatie Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin. (BusinessFunction) Productportfoli- omanagement Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplanni- ng Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmat- eriaalontsluiting AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 16:35:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 16:35:49 CEST