Minor

(Doorverwezen vanaf Minor)
ArchiMate-element Minor
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-52f7fe0b-d79f-efc8-4a4c-92c25bf04b6e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Minor
Documentatie  : Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden.
Domein  : Onderwijs
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : product
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerher- inschrijving Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerins- chrijving Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemerco- mpetentie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingseva- luatie Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsr- egistratie Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonder- steuning Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemerma- tching Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaan- bodgegevens- beheer Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruits- chrijving AccessRelationship R AssociationRelationship leidt tot AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship ontwikkelt AccessRelationship W AssociationRelationship levert AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 15:04:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:04:29 CEST