Onderwijseenheid

(Doorverwezen vanaf Onderwijseenheid)
ArchiMate-element Onderwijseenheid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-aa1ae489-be15-2304-565c-a44afe94929a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheid
Documentatie  : Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Examenproduct
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : product
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Toelichting BIV-classificatie  : Bouwstenen voor het examenprogramma van deelnemers moeten integer zijn. Als zij niet beschikbaar zijn is de registratie van onderwijsdeelname onmogelijk.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemerco- mpetentie Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidinschrijving Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmat- eriaal Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvi- ng Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementf- unctie Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorbere- idingsfunctie Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorbere- iding Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordel- ingsfunctie Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonder- steuning Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbe- waking Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidevaluatie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoerin- gsfunctie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsbegele- iding Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogr- amma Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseen- heiduitvoering Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsevaluat- ie AccessRelationship R AssociationRelationship wordt ontwikkeld in AccessRelationship R AssociationRelationship maakt gebruik van AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship contracteert AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship levert AccessRelationship R AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 15:44:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:44:13 CEST