Disseminatie

(Doorverwezen vanaf Disseminatie)
ArchiMate-element Disseminatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-90e02fc6-a622-7781-faa7-f25691b5cdc1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Disseminatie
Documentatie  : Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep).
Domein  : Onderzoek
Synoniemen  : Publicatie
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : product
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbe- waking Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschapp- elijke zoekfunctie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsbegele- iding Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie. (BusinessObject) Review Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensarchive- ringsfunctie Het overdragen van kennis over onderzoeksresultaten (BusinessFunction) Kennisoverdra- cht Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatiev- orm Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiec- reatie Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal De rechten, plichten en beperkingen die gelden voor een ontsloten onderzoeks(tussen)resultaat. (BusinessObject) Disseminatiep- olicy Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscoll- ectie Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksre- sultaatborging Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendus- begeleiding Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksre- gistratie Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsf- unctie Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermar- kting Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsevaluat- ie De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(t- ussen)resultaat Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisbesche- rming Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatie- medium Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksdi- sseminatiebeh- eer AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship wordt beoordeeld in AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship kan worden gebruikt als AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship wordt beschikbaar gesteld als AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 12:46:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:46:38 CEST