Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Publicatie

ArchiMate-element Publicatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-90e02fc6-a622-7781-faa7-f25691b5cdc1
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Publicatie
Documentatie  : Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU.
Domein  : Onderzoek, Informatieontsluiting
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Het aanvragen van octrooien voor de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Octrooiwerving Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar. (BusinessObject) Octrooi Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar maatschappij Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsfu- nctie Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensarchiverin- gsfunctie Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappeli- jke zoekfunctie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswe- rving Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatborging Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar bedrijven Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonslu- iting Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Publicatiecreati- e Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbe- geleiding Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaard- igheidsonderste- uning Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar andere onderzoekers, bijvoorbeeld in een conferentie. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar vakgenoten Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessFunction) Bronidentificatie Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocoltoetsing Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsevaluatie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsbegeleidi- ng Het beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatontsluiting Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermarkti- ng Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbew- aking Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidontwikkeling Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn. (BusinessFunction) Start upbegeleiding Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar onderwijsmedewerkers binnen de instelling. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar onderwijs Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronder- zoek Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Het gedurende zeer lange tijd beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatpreserverin- g Het op gecontroleerde wijze beheren van onderzoeksresultaten. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatarchivering Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het ondersteunen van het publiceren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoekspubl- icatiebeheer Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwi- kkeling Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship heeft producent AssociationRelationship heeft producent AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship is bron voor / is resultaat van AssociationRelationship valt onder verantwoordelijkheid van Deze svg is op 05-01-2019 05:27:45 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 05-01-2019 05:27:45 CET