Relatie tussen bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten

NaamBeheertBenadert
AanbestedenLeverancierBedrijfseis
Contact
AanmeldingsregistratieDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
AccreditatieResultaatIndicator
ActivabeheerActivum
Afhandeling bezwaren en beroepenMeldingDeelnemer
AfvalbeheerGebouw
Ruimte
AlumnibeheerAlumnusContact
Applicatie-ontwikkelingApplicatieArchitectuur
Plan
ApplicatiebeheerApplicatie
ArbeidsmarktbegeleidingDeelnemer
BedrijfshulpverleningGebouw
Ruimte
BegrotingsconstructieBegroting
Kostenplaats
Dienstbetrekking
Medewerker
Werkactiviteit
Beleidsvorming en evaluatieBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
BestellenInkoopcontractContact
Leverancier
BetalingenUitgaande betaling
Verplichting
Bindend studieadviesWaardedocumentDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
CateringbeheerGebouw
Ruimte
Voorwerp
Collegiale toetsingReviewDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Compliancebeheer
ContactbeheerContactAlumnus
Individu
Leverancier
Organisatie
Prospect
ContractbeheerInkoopcontractContact
Leverancier
CrediteurenbeheerCrediteur
Verplichting
Dienstbetrekking
Medewerker
Vordering
Werkactiviteit
DebiteurenbeheerDebiteur
Inkomende betaling
Vordering
Dienstbetrekking
Individu
Verplichting
Werkactiviteit
DeelnemerherinschrijvingOnderwijsovereenkomstDeelnemer
Minor
Opleiding
DeelnemerinschrijvingDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
DeelnemermatchingDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
DeelnemeruitschrijvingDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
DisseminatiecreatieDisseminatieImpact
Review
Documentafhandeling en archiveringConfiguratie-item
Enterprise architectuurArchitectuurBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
Enterprise governanceBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
Enterprise risicomanagementDoelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
Externe communicatie
FactureringVordering
Financieringsondersteuning(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksfinanciering
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
FinancieringswervingOnderzoeksfinanciering
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
FormatieplanningFormatieplaats
Medewerkercompetentie
Organisatieonderdeel
Werkactiviteit
Functioneel beheerBedrijfseis
GebouwbeheerGebouw
Ruimte
Configuratie-item
Voorwerp
GebouwbeveiligingGebouw
Ruimte
GegevensbeheerBedrijfseis
GegevenscollectieOnderzoeksgegevensDisseminatie
Onderzoeksobject
Onderzoeksvraag
Gegevensverwerking en -analyseOnderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeksbevinding
Onderzoeksconclusie
Onderzoeksgegevens
Onderzoekshypothese
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksmethode
Onderzoeksvraag
GoederenafhandelingConfiguratie-item
Voorwerp
GrootboekbeheerJournaalpostDienstbetrekking
Medewerker
Verplichting
Vordering
Werkactiviteit
IT-infrastructuurbeheerApparaat
Systeemsoftware
IT-infrastructuurontwikkelingApparaat
Systeemsoftware
Architectuur
Plan
IdentiteitenbeheerAutorisatie
Bedrijfseis
Digitale identiteit
Imago-ontwikkeling
InformatiebeveiligingBedrijfseis
InformatiemanagementArchitectuurDoelstelling
Plan
InformatievaardigheidsondersteuningExpressie
Item
Manifestatie
Werk
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
InformatieverstrekkingCampagneAlumnus
Individu
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
Organisatie
Prospect
InnovatieDoelstelling
Integrale veiligheidsbewakingResultaatIndicator
Interne communicatie
Interne rapportagesResultaatIndicator
Inzet en middelenplanningInzetplanningDeelnemer
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
Rooster
Ruimte
Toetsactiviteit
Voorwerp
JaarverslagleggingResultaatIndicator
Juridisch adviserenMelding
Werkorder
Juridische bescherming
KennisbeschermingOctrooiDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
KennisoverdrachtDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
KennisvermarktingDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
KlachtenafhandelingMelding
Werkorder
KwalificatiecontroleDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
KwaliteitsmanagementIndicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Kwaliteitszorg OnderzoekImpact
Resultaat
Impact
Indicator
LesgroepvormingLesgroepDeelnemer
Onderwijsactiviteit
Onderwijseenheiddeelname
Toetsactiviteit
LesroosterconstructieRoosterDeelnemer
Inzetplanning
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
LeveranciersbeheerLeverancierContact
MarktbewerkingCampagneAlumnus
Individu
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
Organisatie
MarktonderzoekProspectAlumnus
Individu
Organisatie
MedewerkeradministratieDienstbetrekking
Medewerker
MedewerkerbeoordelingBeoordeling
Medewerker
Medewerkercompetentie
MedewerkerontwikkelingMedewerker
OnderwijsactiviteitenplanningOnderwijsactiviteit
Onderwijseenheiduitvoering
Deelnemer
Onderwijseenheiddeelname
Onderwijsadministratie
OnderwijseenheidevaluatieOnderwijseenheid
Onderwijseenheiduitvoering
OnderwijseenheidinschrijvingOnderwijseenheiddeelname
Onderwijseenheiduitvoering
Onderwijseenheid
Onderwijsprogramma
Opleiding
OnderwijseenheidontwikkelingLeermateriaal
Onderwijseenheid
Toetsmateriaal
Deelnemercompetentie
Disseminatie
Werk
OnderwijsmateriaalontsluitingLeermateriaal
Toetsmateriaal
OnderwijsuitvoeringsbegeleidingLeeractiviteit
Stageactiviteit
Werkproduct
Deelnemer
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Werk
OnderwijsuitvoeringsevaluatieDeelnemer
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Rooster
Werk
OnderzoeksdatamanagementOnderzoeksopzet(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksevaluatieImpact(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksproject
OnderzoeksobjectwervingOnderzoeksobject(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksopzetontwikkelingOnderzoeksmethode
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
OnderzoekspartneringOnderzoekscollaboratie
OnderzoeksplanningOnderzoeksprojectOnderzoekscollaboratie
Onderzoeksfinanciering
OnderzoeksprotocoltoetsingOnderzoekstoets(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeksobject
Onderzoeksopzet
Onderzoeksregistratie(Wetenschappelijk) onderzoekDisseminatie
Impact
Onderzoekscollaboratie
Onderzoeksfinanciering
Onderzoeksobject
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
Onderzoeksvraag
OnderzoeksresultaatborgingDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeks(tussen)resultaat
OnderzoekstoetsingOnderzoekstoetsOnderzoeksopzet
OnderzoeksvraagidentificatieOnderzoeksvraag
Ontsluiting digitaal materiaalExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
Ontsluiting digitale databankenExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
Ontsluiting fysiek materiaalExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
Operationeel managementIndicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
OpleidingsevaluatieMinor
Opleiding
OpleidingsontwikkelingDeelnemercompetentie
Minor
Onderwijsprogramma
Opleiding
Beleidsuitgangspunt
Disseminatie
Werk
OrganisatiemanagementInstelling
Organisatieonderdeel
Indicator
Resultaat
Overige externe rapportagesResultaatIndicator
PerformancemanagementIndicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Persoonlijke situatiebegeleidingDeelnemer
ProcesmanagementIndicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
ProductportfoliomanagementDoelstelling
Productportfolio
Resultaat
Programma en projectportfoliomanagementDoelstelling
Plan
Project
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
ProgrammamanagementDoelstelling
Plan
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
ProjectmanagementDoelstelling
Plan
Programma
Project
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
PromovendusbegeleidingProefschrift
Promotieonderzoek
Promotietrajectovereenkomst
Promovendus
Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeksobject
ProspectondersteuningProspectContact
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
RelatiebeheerIndividu
Organisatie
Contact
RoosterpublicatieRooster
RoosterwijzigingRoosterLesgroep
Salaris- en declaratieverwerkingDienstbetrekking
Medewerker
SchoonmaakGebouw
Ruimte
ServicemanagementMelding
Werkorder
Contact
Leverancier
StagebegeleidingStageopdrachtDeelnemer
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Stageorganisatie
Toetsresultaat
StagematchingStageopdracht
Stageorganisatie
Deelnemercompetentie
Onderwijsprogramma
Strategische planningBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
StudiekeuzebegeleidingDeelnemer
StudieloopbaanbegeleidingDeelnemer
Examenprogramma
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Toetsresultaat
Tactische planningDoelstelling
Plan
Resultaat
TijdregistratieWerkactiviteit
Toepassing didactische werkvormLeeractiviteit
Stageactiviteit
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Onderwijseenheiduitvoering
Werk
Toepassing leermaterialenDeelnemer
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Rooster
Werk
ToetsbeoordelingOnderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Toetsmateriaal
Werkproduct
ToetsinschrijvingOnderwijseenheiddeelname
Toetsactiviteit
Onderwijseenheid
Onderwijsprogramma
ToetsroosterconstructieRoosterDeelnemer
Inzetplanning
Lesgroep
Toetsactiviteit
ToetsuitvoeringToetsactiviteit
Werkproduct
Toetsmateriaal
ToetsvoorbereidingToetsactiviteitOnderwijseenheid
Rooster
VastgoedontwikkelingGebouw
Vaststelling verworven competentiesOnderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Deelnemercompetentie
Toetsmateriaal
Werkproduct
Vergunningswerving(Wetenschappelijk) onderzoek
VermogensbeheerInvestering
Voorbereiding onderwijsuitvoeringLeeractiviteit
Leergroep
Stageactiviteit
Deelnemer
Lesgroep
Rooster
VoortgangsbewakingLeeractiviteit
Stageactiviteit
Deelnemer
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Rooster
Werk
VraagprognotiseringDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
WaardedocumentverstrekkingWaardedocumentDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
Werving en selectieMedewerkercompetentie
Ziekte en verlofadministratieMedewerker