Werkactiviteit

(Doorverwezen vanaf Werkactiviteit)
ArchiMate-element Werkactiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-b9f81ee4-81e5-d028-34f7-da23e849ef55
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Werkactiviteit
Documentatie  : Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmam- anagementfun- ctie Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanag- ementfunctie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingscon- structie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratiever- werkingsfuncti- e Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomana- gementfunctie Het beheren van gegevens over begrotingen (ApplicationFunction) Begrotingsgeg- evensbeheer Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplann- ing Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgf- unctie Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Beoordeling Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplannings- functie Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen (ApplicationFunction) Tijdregistratief- unctie AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship is gekoppeld aan AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship voert uit AccessRelationship R AssociationRelationship wordt beoordeeld in AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 12:29:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:29:43 CEST