Alle bedrijfsfuncties

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 31 okt 2018 om 13:46
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

CSV

NaamDefinitieBeheertBenadertGroepeert
Operationeel managementHet dagelijks managen van medewerkers.Resultaat
Indicator
Plan
Beleidsuitgangspunt
Architectuur
Doelstelling
VerantwoordingHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.Jaarverslaglegging
Integrale veiligheidsbewaking
Interne rapportages
Accreditatie
Overige externe rapportages
Kwaliteitszorg Onderzoek
DebiteurenbeheerHet ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen.Debiteur
Inkomende betaling
Vordering
Verplichting
Individu
Werkactiviteit
Dienstbetrekking
DeelnemeruitschrijvingHet administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
OnderwijseenheidontwikkelingHet (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal.Onderwijseenheid
Toetsmateriaal
Leermateriaal
Disseminatie
Deelnemercompetentie
Werk
ToetsingHet onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat.Toetsvoorbereiding
Toetsuitvoering
Toetsbeoordeling
Vaststelling verworven competenties
OnderzoeksevaluatieHet evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact.Impact(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksproject
RoosterwijzigingHet aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen.RoosterLesgroep
Ontsluiting digitale databankenHet toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.Uitleen
Item
Manifestatie
Werk
Expressie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
InformatieverstrekkingHet verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten.CampagneOrganisatie
Minor
Opleiding
Individu
Prospect
Onderwijseenheid
Alumnus
KlachtenafhandelingHet afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.Melding
Werkorder
OnderwijseenheidevaluatieHet evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.Onderwijseenheiduitvoering
Onderwijseenheid
OnderwijsadministratieDe administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.
OnderzoeksregistratieHet registreren van informatie over een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksfinanciering
Onderzoeksobject
Onderzoeksvraag
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
Disseminatie
Impact
Onderzoekscollaboratie
VergunningswervingHet aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
BestellenHet bestellen van individuele middelen bij een leverancier.InkoopcontractLeverancier
Contact
DeelnemerbegeleidingHet begeleiden van deelnemers in hun leertraject.Stagematching
Studieloopbaanbegeleiding
Stagebegeleiding
MarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.ProspectOrganisatie
Individu
Alumnus
StagematchingHet beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.Stageorganisatie
Stageopdracht
Onderwijsprogramma
Deelnemercompetentie
VerandermanagementHet bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.Programma en projectportfoliomanagement
Innovatie
Projectmanagement
Programmamanagement
Toepassing leermaterialenHet gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.Deelnemer
Rooster
Disseminatie
Onderwijseenheid
Werk
Leermateriaal
LeveranciersbeheerHet verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.LeverancierContact
LesgroepvormingHet samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.LesgroepOnderwijsactiviteit
Deelnemer
Toetsactiviteit
Onderwijseenheiddeelname
ContactbeheerHet afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen.ContactOrganisatie
Individu
Prospect
Leverancier
Alumnus
KennisbeschermingHet beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).OctrooiDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
ToetsvoorbereidingHet voorbereiden van de toetsactiviteiten.ToetsactiviteitRooster
Onderwijseenheid
Externe communicatieHet verstrekken van informatie naar externe partijen.
JaarverslagleggingHet opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie.ResultaatIndicator
Toepassing didactische werkvormHet toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm.Leeractiviteit
Stageactiviteit
Onderwijseenheiduitvoering
Disseminatie
Onderwijseenheid
Werk
Leermateriaal
OnderzoekstoetsingHet toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.OnderzoekstoetsOnderzoeksopzet
FactureringHet kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren.Vordering
OnderzoeksplanningHet opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.OnderzoeksprojectOnderzoeksfinanciering
Onderzoekscollaboratie
FinancieringswervingHet aanvragen van een financiering voor een onderzoek.Onderzoeksfinanciering
Subsidieprogramma
Subsidieovereenkomst
Afhandeling bezwaren en beroepenHet afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.MeldingDeelnemer
FormatieplanningHet vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.Medewerkercompetentie
Formatieplaats
Werkactiviteit
Organisatieonderdeel
InformatiemanagementHet vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau.ArchitectuurPlan
Doelstelling
VraagprognotiseringHet maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Persoonlijke situatiebegeleidingHet begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie.Deelnemer
OpleidingsevaluatieHet evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.Minor
Opleiding
OnderzoeksontwikkelingHet uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoerenOnderzoeksevaluatie
Onderzoekstoetsing
Onderzoeksplanning
Financieringswerving
Onderzoeksvraagidentificatie
Onderzoeksopzetontwikkeling
Onderzoekspartnering
OnderwijsuitvoeringsevaluatieHet geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.Deelnemer
Rooster
Disseminatie
Onderwijseenheid
Werk
Leermateriaal
InformatievaardigheidsondersteuningHet ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.Item
Manifestatie
Werk
Expressie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
Programma en projectportfoliomanagementHet bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.Plan
Project
Doelstelling
Beleidsuitgangspunt
Resultaat
Indicator
Architectuur
OnderzoeksprotocoltoetsingHet periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.Onderzoekstoets(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksobject
Onderzoeksopzet
Onderzoeks(tussen)resultaat
GegevensbeheerHet ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn.Bedrijfseis
DisseminatiecreatieHet verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.DisseminatieReview
Impact
Ziekte en verlofadministratieHet administreren van ziekte en verlof van medewerkers.Medewerker
SchoonmaakHet schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.Ruimte
Gebouw
GebouwbeheerHet verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.Ruimte
Gebouw
Configuratie-item
Voorwerp
OnderwijsmateriaalontsluitingHet beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.Toetsmateriaal
Leermateriaal
Integrale veiligheidsbewakingHet bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.ResultaatIndicator
KwalificatiecontroleHet vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel.Onderwijseenheidresultaat
Deelnemer
Examenprogramma
InformatiebeveiligingHet borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.Bedrijfseis
Human Resource ManagementHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.Formatieplanning
Ziekte en verlofadministratie
Medewerkerontwikkeling
Medewerkeradministratie
Werving en selectie
Tijdregistratie
Salaris- en declaratieverwerking
Medewerkerbeoordeling
Enterprise governanceHet inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.Plan
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
Indicator
OnderwijsplanningHet samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.Onderwijsadministratie
Lesgroepvorming
Vraagprognotisering
Onderwijseenheidinschrijving
Inzet en middelenplanning
Onderwijsactiviteitenplanning
Toetsinschrijving
MedewerkerontwikkelingHet expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.Medewerker
Juridische beschermingHet beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling.
OnderwijsuitvoeringsbegeleidingHet begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.Werkproduct
Leeractiviteit
Stageactiviteit
Deelnemer
Disseminatie
Onderwijseenheid
Werk
Leermateriaal
Enterprise architectuurHet vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.ArchitectuurBeleidsuitgangspunt
Resultaat
Doelstelling
InformatiedoorleveringHet beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd.Ontsluiting digitale databanken
Informatievaardigheidsondersteuning
Ontsluiting fysiek materiaal
Ontsluiting digitaal materiaal
OnderzoeksdisseminatieHet aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoekDisseminatiecreatie
Onderzoeksresultaatborging
Collegiale toetsing
DiplomeringHet beoordelen van uitstroomkwalificaties en verstrekken van een waardedocument.Kwalificatiecontrole
Bindend studieadvies
Waardedocumentverstrekking
VerbetermanagementHet managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.Operationeel management
Procesmanagement
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
AfvalbeheerHet sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.Ruimte
Gebouw
Ontsluiting fysiek materiaalHet beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.Uitleen
Item
Manifestatie
Werk
Expressie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
IT-infrastructuurontwikkelingHet ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.Systeemsoftware
Apparaat
Plan
Architectuur
ToetsuitvoeringHet onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan.Werkproduct
Toetsactiviteit
Toetsmateriaal
Juridisch adviserenHet geven van juridisch advies.Melding
Werkorder
OnderzoeksuitvoeringHet uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragenOnderzoeksprotocoltoetsing
Promovendusbegeleiding
Gegevenscollectie
Gegevensverwerking en -analyse
OnderzoeksvraagidentificatieHet verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.Onderzoeksvraag
BetalingenHet uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren.Verplichting
Uitgaande betaling
Enterprise risicomanagementHet bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen.Plan
Doelstelling
Resultaat
Indicator
StudiekeuzebegeleidingHet helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.Deelnemer
DeelnemermatchingHet bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
Tactische planningHet vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.Plan
Doelstelling
Resultaat
Documentafhandeling en archiveringHet afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten.Configuratie-item
OnderwijseenheidinschrijvingHet (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.Onderwijseenheiduitvoering
Onderwijseenheiddeelname
Onderwijsprogramma
Opleiding
Onderwijseenheid
StudieloopbaanbegeleidingHet helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang.Deelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Toetsresultaat
CateringbeheerHet verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants.Ruimte
Gebouw
Voorwerp
Voorbereiding onderwijsuitvoeringHet organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen).Leergroep
Leeractiviteit
Stageactiviteit
Lesgroep
Deelnemer
Rooster
Interne rapportagesHet beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.ResultaatIndicator
Bindend studieadviesHet waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd.WaardedocumentOnderwijseenheidresultaat
Deelnemer
Examenprogramma
Beleidsvorming en evaluatieHet vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
KennisvermarktingHet daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Inzet en middelenplanningHet reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag.InzetplanningLesgroep
Onderwijsactiviteit
Ruimte
Deelnemer
Toetsactiviteit
Rooster
Voorwerp
ProspectondersteuningHet direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer.ProspectMinor
Opleiding
Onderwijseenheid
Contact
OnderzoeksresultaatborgingHet collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeks(tussen)resultaat
CrediteurenbeheerHet verwerken van inkomende facturen.Verplichting
Crediteur
Medewerker
Werkactiviteit
Dienstbetrekking
Vordering
IT-infrastructuurbeheerHet in stand houden en beheren van IT-infrastructuur.Systeemsoftware
Apparaat
LesroosterconstructieHet koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.RoosterLesgroep
Onderwijsactiviteit
Deelnemer
Inzetplanning
AccreditatieHet ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.ResultaatIndicator
WaardedocumentverstrekkingHet produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.WaardedocumentOnderwijseenheidresultaat
Deelnemer
Examenprogramma
RoosterpublicatieHet beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen.Rooster
InnovatieHet verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen.Doelstelling
OnderzoeksdienstverleningHet administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken.Onderzoeksregistratie
Vergunningswerving
Financieringsondersteuning
Onderzoeksdatamanagement
Onderzoeksobjectwerving
Strategische planningHet ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling.Plan
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
Indicator
Collegiale toetsingHet reviewen van onderzoeksresultaten van anderen.ReviewDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Facilitair managementHet zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.Schoonmaak
Gebouwbeheer
Afvalbeheer
Documentafhandeling en archivering
Cateringbeheer
Goederenafhandeling
Vastgoedontwikkeling
Bedrijfshulpverlening
Gebouwbeveiliging
ProcesmanagementHet bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting.Resultaat
Indicator
Plan
Beleidsuitgangspunt
Architectuur
Doelstelling
PromovendusbegeleidingHet inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.Promovendus
Promotietrajectovereenkomst
Proefschrift
Promotieonderzoek
Onderzoeksobject
Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Imago-ontwikkelingHet opstellen en beheren van een imago, huisstijl en bijbehorende sjablonen.
Overige externe rapportagesHet beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.ResultaatIndicator
ProjectmanagementHet op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten.Plan
Programma
Project
Doelstelling
Beleidsuitgangspunt
Resultaat
Indicator
Architectuur
OpleidingsontwikkelingHet (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.Onderwijsprogramma
Minor
Opleiding
Deelnemercompetentie
Beleidsuitgangspunt
Disseminatie
Werk
OnderzoeksopzetontwikkelingHet zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.Onderzoeksopzet
Onderzoeksmethode
Onderzoeksproject
ActivabeheerHet financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.Activum
GoederenafhandelingHet afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen.Configuratie-item
Voorwerp
ApplicatiebeheerHet aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.Applicatie
Ontsluiting digitaal materiaalHet beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.Uitleen
Item
Manifestatie
Werk
Expressie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
OnderwijsuitvoeringHet voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding).Toepassing leermaterialen
Toepassing didactische werkvorm
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Voortgangsbewaking
RelatiebeheerHet onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners.Organisatie
Individu
Contact
AanbestedenEen formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.LeverancierBedrijfseis
Contact
AlumnibeheerHet onderhouden van contacten met alumni.AlumnusContact
FinancieringsondersteuningHet ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek.Onderzoeksfinanciering
(Wetenschappelijk) onderzoek
Subsidieprogramma
Subsidieovereenkomst
KwaliteitsmanagementHet ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.Resultaat
Indicator
Plan
Beleidsuitgangspunt
Architectuur
Doelstelling
InkoopmanagementHet verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.Bestellen
Leveranciersbeheer
Aanbesteden
Contractbeheer
Beleid en planvormingHet vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.Enterprise architectuur
Tactische planning
Beleidsvorming en evaluatie
Productportfoliomanagement
Financieel managementHet zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.Debiteurenbeheer
Facturering
Betalingen
Crediteurenbeheer
Activabeheer
Grootboekbeheer
Vermogensbeheer
Begrotingsconstructie
InschrijvingHet verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer.Deelnemeruitschrijving
Deelnemermatching
Aanmeldingsregistratie
Deelnemerinschrijving
Deelnemerherinschrijving
IdentiteitenbeheerHet beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.Bedrijfseis
Digitale identiteit
Autorisatie
MedewerkeradministratieHet administreren van alle gegevens van medewerkers.Medewerker
Dienstbetrekking
OnderwijsactiviteitenplanningHet inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage).Onderwijsactiviteit
Onderwijseenheiduitvoering
Deelnemer
Onderwijseenheiddeelname
ContractbeheerHet tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers.InkoopcontractLeverancier
Contact
OnderzoeksdatamanagementDe zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.Onderzoeksopzet(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
RoosteringHet koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen.Roosterwijziging
Lesroosterconstructie
Roosterpublicatie
Toetsroosterconstructie
GrootboekbeheerHet beheren van de balans van de organisatie.JournaalpostVerplichting
Medewerker
Werkactiviteit
Dienstbetrekking
Vordering
Werving en selectieHet werven en selecteren van nieuwe medewerkers.Medewerkercompetentie
ArbeidsmarktbegeleidingHet helpen van deelnemers bij het vinden van een baan.Deelnemer
ProgrammamanagementHet op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.Plan
Doelstelling
Beleidsuitgangspunt
Resultaat
Indicator
Architectuur
Interne communicatieHet verstrekken van informatie naar deelnemers en medewerkers.
CommunicatiemanagementHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.Externe communicatie
Imago-ontwikkeling
Interne communicatie
VastgoedontwikkelingHet realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed.Gebouw
AanmeldingsregistratieHet registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
Applicatie-ontwikkelingHet ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.ApplicatiePlan
Architectuur
VoortgangsbewakingHet monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.Leeractiviteit
Stageactiviteit
Deelnemer
Rooster
Disseminatie
Onderwijseenheid
Werk
Leermateriaal
TijdregistratieHet registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.Werkactiviteit
Informatie en TechnologiemanagementHet ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening.Informatiemanagement
Gegevensbeheer
Informatiebeveiliging
IT-infrastructuurontwikkeling
IT-infrastructuurbeheer
Applicatiebeheer
Identiteitenbeheer
Applicatie-ontwikkeling
Functioneel beheer
ToetsbeoordelingHet bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan.Onderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Werkproduct
Toetsmateriaal
DeelnemerwervingHet werven van deelnemers en opdrachtgevers.Informatieverstrekking
Marktonderzoek
Prospectondersteuning
Marktbewerking
DeelnemercounselingHet begeleiden van deelnemers bij zaken die buiten hun directe onderwijsactiviteiten liggen.Persoonlijke situatiebegeleiding
Studiekeuzebegeleiding
Arbeidsmarktbegeleiding
Vaststelling verworven competentiesHet vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.Onderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Werkproduct
Toetsmateriaal
Deelnemercompetentie
Juridisch managementHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich begeeft binnen de grenzen van wet- en regelgeving.Klachtenafhandeling
Afhandeling bezwaren en beroepen
Juridische bescherming
Juridisch adviseren
Compliancebeheer
Kwaliteitszorg OnderzoekHet evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices.Resultaat
Impact
Indicator
Impact
StagebegeleidingHet begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.StageopdrachtOnderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Deelnemer
Stageorganisatie
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Toetsresultaat
DeelnemerinschrijvingHet administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
GegevenscollectieHet verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens.OnderzoeksgegevensOnderzoeksobject
Onderzoeksvraag
Disseminatie
VermogensbeheerHet beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.Investering
ProductportfoliomanagementHet bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin.Productportfolio
Doelstelling
Resultaat
DeelnemerherinschrijvingHet administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer.OnderwijsovereenkomstDeelnemer
Minor
Opleiding
Salaris- en declaratieverwerkingHet berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers.Medewerker
Dienstbetrekking
PerformancemanagementHet ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.Resultaat
Indicator
Plan
Beleidsuitgangspunt
Architectuur
Doelstelling
OrganisatiemanagementHet bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden.Instelling
Organisatieonderdeel
Resultaat
Indicator
ServicemanagementHet afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening.Melding
Werkorder
Leverancier
Contact
OnderwijsontwikkelingHet (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden.Onderwijseenheidontwikkeling
Onderwijseenheidevaluatie
Opleidingsevaluatie
Onderwijsmateriaalontsluiting
Opleidingsontwikkeling
KennisuitnuttingHet beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties.Kennisbescherming
Kennisvermarkting
Kennisoverdracht
Strategie en governanceHet ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing.Enterprise governance
Enterprise risicomanagement
Strategische planning
Organisatiemanagement
BedrijfshulpverleningHet zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten.Ruimte
Gebouw
OnderzoeksobjectwervingHet werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek.Onderzoeksobject(Wetenschappelijk) onderzoek
Gegevensverwerking en -analyseHet verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.Onderzoeksconclusie
Onderzoeksbevinding
Onderzoekshypothese
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksvraag
Onderzoeksmethode
Onderzoeksgegevens
ToetsinschrijvingHet (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten.Toetsactiviteit
Onderwijseenheiddeelname
Onderwijsprogramma
Onderwijseenheid
OnderzoekspartneringHet zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek.Onderzoekscollaboratie
BegrotingsconstructieHet vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.Kostenplaats
Begroting
Medewerker
Werkactiviteit
Dienstbetrekking
MarktbewerkingHet uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers.CampagneOrganisatie
Minor
Opleiding
Individu
Onderwijseenheid
Alumnus
MedewerkerbeoordelingHet beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.Medewerker
Beoordeling
Medewerkercompetentie
KennisoverdrachtHet overdragen van kennis over onderzoeksresultatenDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
ContactmanagementHet afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de instelling en het beheren van de relatie met deze mensen.Contactbeheer
Relatiebeheer
Alumnibeheer
Servicemanagement
ToetsroosterconstructieHet koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd.RoosterLesgroep
Deelnemer
Inzetplanning
Toetsactiviteit
GebouwbeveiligingHet ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten.Ruimte
Gebouw
CompliancebeheerHet controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving.
Functioneel beheerHet in stand houden en aansturen van de informatievoorziening.Bedrijfseis