Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicatiefunctiemodel

Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens. (ApplicationComponent) Managementinformatiesysteem Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefunctie Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen. (ApplicationComponent) Project Programma en Portfoliomanagement systeem Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomanagement- functie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmamanagem- entfunctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanagementf- unctie Een systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuurbeheersysteem Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurbeheerfu- nctie Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurmodelleri- ngsfunctie Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt. (ApplicationComponent) Kwaliteitsmanagementsysteem Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsmanageme- ntfunctie Systeem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid. (ApplicationComponent) Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten (ApplicationFunction) Compliancybewaking- sfunctie Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Het zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemer (ApplicationFunction) Leermateriaalontsluiti- ng Een systeem voor het beheren van onderwijsmateriaal. (ApplicationComponent) Learning content management systeem Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal (ApplicationFunction) Learning content managementfunctie Een systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren. (ApplicationComponent) Plagiaatdetectiesysteem Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat (ApplicationFunction) Plagiaatdetectiefuncti- e Een systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs. (ApplicationComponent) Learning management systeem Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfunctie Een systeem dat een student ondersteunt bij het verzamelen van eigen werk. (ApplicationComponent) Digitaal portfoliosysteem Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfoliofuncti- e Een systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorbereidingsf- unctie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoeringsfunct- ie Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordelingsfun- ctie Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt. (ApplicationComponent) Videomanagementsysteem Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's (ApplicationFunction) Videomanagementfun- ctie Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt. (ApplicationComponent) Videostreamingsysteem Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video (ApplicationFunction) Videostreamingfuncti- e Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt. (ApplicationComponent) Stagesysteem Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten (ApplicationFunction) Stageplaatsmatchingf- unctie Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan (ApplicationFunction) Stagetrajectgegevens- beheer Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen. (ApplicationComponent) Basisregistratie hoger onderwijs Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen (ApplicationFunction) Basisgegevensbeheer- hoger onderwijs Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksmeetsysteem Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- verzamelfunctie Een systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensanalysesysteem Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalysefunc- tie Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensvisualisatiesysteem Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisualisatief- unctie Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksgegevensbeheersysteem Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- functie Het domein betreffende Valorisatie. (Grouping) Valorisatie Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsluiting Een systeem dat het beheren en publiceren van publicaties uit een onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoekspublicatierepository Het ondersteunen van het publiceren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoekspublicatie- beheer Een systeem dat het publiceren van onderzoeksgegevens publiceert. (ApplicationComponent) Onderzoeksgegevensarchief Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- archiveringsfunctie Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksysteem Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgegevensb- eheer Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden. (ApplicationComponent) Wetenschappelijke zoekmachine Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappelijke zoekfunctie Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) E-Depot Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsfunctie Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert. (ApplicationComponent) Objectidentificatiesysteem Het ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objecten (ApplicationFunction) Objectidentificatiefun- ctie Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert. (ApplicationComponent) Auteuridentificatiesysteem Het beheren van gegevens over auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteurgegevensbehe- er Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteuridentificatiefun- ctie Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsondersteuning Systeem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Inzetplanningssysteem Het beheren van gegevens over medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetgegevensbeheer Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplanningsfunctie Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. (ApplicationComponent) Roostersysteem Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigingsfun- ctie Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublicatiefunc- tie Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstructiefun- ctie Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformatiesysteem Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplanningsfu- nctie Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfunctie Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffunctie Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanbodgeg- evensbeheer ApplicationComponent Evenementensysteem ApplicationFunction Evenementgegevens- beheer Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning. (Grouping) Onderzoeksondersteuning Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksinformatiesysteem Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksfinancieri- ngfunctie Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksobjectver- wervingsfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregistratie- functie Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksvergunnin- gsverwervingsfunctie Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt. (ApplicationComponent) Promotievolgysteem Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfunctie Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoekssubsidieaanvraagsysteem Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksfinancieri- ngfunctie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssysteem Het beheren van gegevens over budgetten (ApplicationFunction) Budgetgegevensbehe- er Het beheren van gegevens over formatieplaatsen (ApplicationFunction) Formatieplaatsgegev- ensbeheer Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen (ApplicationFunction) Medewerkerbeoordeli- ngsgegevensbeheer Het beheren van gegevens over medewerkers (ApplicationFunction) Medewerkergegeven- sbeheer Het beheren van gegevens over sollicitaties (ApplicationFunction) Sollicitatiegegevensb- eheer Het beheren van gegevens over vacatures (ApplicationFunction) Vacaturegegevensbe- heer Het beheren van gegevens over verlof (ApplicationFunction) Verlofgegevensbehee- r Het beheren van gegevens over ziekte (ApplicationFunction) Ziektegegevensbehee- r Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistratiesysteem Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen (ApplicationFunction) Tijdregistratiefunctie Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegevensbeh- eer Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegevensbeh- eer Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgegevensb- eheer Het beheren van gegevens over vermogen (ApplicationFunction) Vermogensgegevensb- eheer Het beheren van gegevens over activa (ApplicationFunction) Activagegevensbehee- r Het beheren van gegevens over begrotingen (ApplicationFunction) Begrotingsgegevensb- eheer Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgegevensbe- heer Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgegevensbe- heer Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Facilitair systeem Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen (ApplicationFunction) Goederenstroombehe- erfunctie Het ondersteunen van het beheer van gebouwen (ApplicationFunction) Gebouwbeheerfuncti- e Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten (ApplicationFunction) Faciliteitenbeheerfun- ctie Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Het ondersteunen van het beheren van contracten (ApplicationFunction) Contractbeheerfuncti- e Het ondersteunen van het beheren van leveranciers (ApplicationFunction) Leveranciersbeheerfu- nctie Het ondersteunen van het beheren van productinkopen (ApplicationFunction) Procurementfunctie Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Het beheren van gegevens over campagnes (ApplicationFunction) Campagnegegevensb- eheer Het beheren van gegevens over contactmomenten (ApplicationFunction) Contactengegevensb- eheer Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegevensbehe- er Een systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt. (ApplicationComponent) Servicemanagementsysteem Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement) (ApplicationFunction) Servicemanagementf- unctie Een systeem dat ondersteunend is aan alle inhoudelijke (incl. leerportaal on social communities), logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationComponent) Corporate LMS Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationFunction) Corporate LMS functie Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerkingssysteem Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerkingsfu- nctie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverwerking- sfunctie Systeem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Het ontvangen van fysieke betalingen (ApplicationFunction) Betaalfunctie Een systeem dat fysieke kaarten beheert, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Kaartbeheersysteem Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationFunction) Kaartbeheerfunctie Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. (ApplicationComponent) Aanbestedingssysteem Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationFunction) Aanbestedingsfunctie Een systeem dat erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen. (ApplicationComponent) Software-ontwikkelomgeving Het ondersteunen van het ontwerpen van software (ApplicationFunction) Software ontwerpfunctie Het ondersteunen van het beheren van software (ApplicationFunction) Softwarebeheerfuncti- e Het ondersteunen van het realiseren van software (ApplicationFunction) Softwarerealisatiefun- ctie Het ondersteunen van het deployen van software (ApplicationFunction) Softwaredeploymentf- unctie Een systeem dat het beheren van IT systemen ondersteunt. (ApplicationComponent) IT management systeem Het ondersteunen van het beheer van IT systemen (ApplicationFunction) IT Systeembeheerfuncti- e Het ondersteunen van informatiebeveiliging (ApplicationFunction) Informatiebeveiliging- sfunctie Een systeem dat identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert. (ApplicationComponent) Identity- en accessmanagementsysteem Het beheren van gegevens over identiteiten (ApplicationFunction) Identiteitgegevensbe- heer Het beheren van gegevens over autorisaties (ApplicationFunction) Autorisatiegegevensb- eheer Het domein betreffende Generieke Applicaties. (Grouping) Generieke Applicaties Een systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt. (ApplicationComponent) Portaal Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers (ApplicationFunction) Portaalfunctie Een systeem dat in informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen kan publiceren. (ApplicationComponent) Narrowcastingsysteem Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcastingfunctie Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen op een web-site. (ApplicationComponent) Online kennisbank Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie (ApplicationFunction) Informatievindfunctie Een systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen. (ApplicationComponent) Enquetesysteem Het ondersteunen van de afname van enquetes (ApplicationFunction) Enqueteafnamefuncti- e Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt. (ApplicationComponent) Formulierengenerator Het maken van elektronnische formulieren (ApplicationFunction) Formuliergenereerfun- ctie Een systeem dat het creeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt. (ApplicationComponent) Samenwerkingssysteem Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis (ApplicationFunction) Samenwerkingsfuncti- e Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt. (ApplicationComponent) Unified Communications systeem Het ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Communicatiefunctie Een systeem dat het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers ondersteunt. (ApplicationComponent) E-mail systeem Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers (ApplicationFunction) E-mailfunctie Een systeem dat het uitvoeren van (bedrijfs)processen ondersteunt. (ApplicationComponent) BPM systeem Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen (ApplicationFunction) BPM-functie Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt. (ApplicationComponent) Web content management systeem Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content (ApplicationFunction) Webcontentmanagem- entfunctie Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten en records ondersteunt. (ApplicationComponent) Document management systeem Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records (ApplicationFunction) Documentmanageme- ntfunctie Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records (ApplicationFunction) Archiveringsfunctie Een verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt. (ApplicationComponent) Officesuite Het ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc. (ApplicationFunction) Documentbewerkings- functie Ondersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten. (ApplicationComponent) Inputmanagementsysteem Het converteren van documenten (ApplicationFunction) Documentconversiefu- nctie Het herkennen van documenten (ApplicationFunction) Documentherkenning- sfunctie Het indexeren van documenten (ApplicationFunction) Documentindexatiefu- nctie Het scannen van documenten (ApplicationFunction) Documentscanningfu- nctie Een systeem dat het genereren van documenten op basis van specifieke invoer ondersteunt. (ApplicationComponent) Enterprise outputmanagementsysteem Het genereren van documenten op basis van specifieke invoer (ApplicationFunction) Documentgeneratiefu- nctie Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt. (ApplicationComponent) Zoekmachine Het zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein. (ApplicationFunction) Zoekfunctie Het domein betreffende Derden. (Grouping) Derden Een systeem dat informatie over alle hoger onderwijs opleidingen in Nederland bevat. (ApplicationComponent) Externe opleidingscatalogus Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksportaal Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik. (ApplicationComponent) Extern open onderwijsportaal Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Extern inschrijfsysteem Een systeem waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven voor minoren of vakken die zij buiten de onderwijsinstelling waar ze staan ingeschreven willen volgen. (ApplicationComponent) Extern uitwisselingssysteem Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus Een systeem dat gegevens over externe organisaties bevat. (ApplicationComponent) Extern handelsregister Deze svg is op 05-01-2019 15:23:17 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 05-01-2019 15:23:17 CET

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

ApplicatiefunctieBeschrijvingApplicatiecomponent
AanbestedingsfunctieHet ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingenAanbestedingssysteem
ActivagegevensbeheerHet beheren van gegevens over activaFinancieel systeem
ArchitectuurbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuurArchitectuurbeheersysteem
ArchitectuurmodelleringsfunctieHet ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuurArchitectuurbeheersysteem
ArchiveringsfunctieHet ondersteunen van het archiveren van documenten en recordsDocument management systeem
AuteurgegevensbeheerHet beheren van gegevens over auteurs van werkenAuteuridentificatiesysteem
AuteuridentificatiefunctieHet ondersteunen van de identificatie van auteurs van werkenAuteuridentificatiesysteem
AutorisatiegegevensbeheerHet beheren van gegevens over autorisatiesIdentity- en accessmanagementsysteem
BPM-functieHet ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processenBPM systeem
Basisgegevensbeheer hoger onderwijsHet beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingenBasisregistratie hoger onderwijs
BegrotingsgegevensbeheerHet beheren van gegevens over begrotingenFinancieel systeem
BetaalfunctieHet ontvangen van fysieke betalingenBetaalsysteem
BetalingsgegevensbeheerHet beheren van gegevens over betalingenFinancieel systeem
BibliotheekgegevensbeheerHet beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvanBibliotheeksysteem
BudgetgegevensbeheerHet beheren van gegevens over budgettenPersoneelssysteem
CampagnegegevensbeheerHet beheren van gegevens over campagnesCRM systeem
CommunicatiefunctieHet ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalenUnified Communications systeem
CompliancybewakingsfunctieHet ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereistenGezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem
ContactengegevensbeheerHet beheren van gegevens over contactmomentenCRM systeem
ContractbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheren van contractenInkoopsysteem
Corporate LMS-functieHet ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkersCorporate LMS
CrediteurgegevensbeheerHet beheren van gegevens over crediteurenFinancieel systeem
DebiteurgegevensbeheerHet beheren van gegevens over debiteurenFinancieel systeem
DeclaratieverwerkingsfunctieHet ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkersSalarisverwerkingssysteem
DigitaalportfoliofunctieHet ondersteunen van het verzamelen van eigen werkDigitaal portfoliosysteem
DocumentbewerkingsfunctieHet ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc.Officesuite
DocumentconversiefunctieHet converteren van documentenInputmanagementsysteem
DocumentgeneratiefunctieHet genereren van documenten op basis van specifieke invoerEnterprise outputmanagementsysteem
DocumentherkenningsfunctieHet herkennen van documentenInputmanagementsysteem
DocumentindexatiefunctieHet indexeren van documentenInputmanagementsysteem
DocumentmanagementfunctieHet ondersteunen van het maken en beheren van documenten en recordsDocument management systeem
DocumentscanningfunctieHet scannen van documentenInputmanagementsysteem
E-mailfunctieHet ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikersE-mail systeem
EnqueteafnamefunctieHet ondersteunen van de afname van enquetesEnquetesysteem
EvenementgegevensbeheerEvenementensysteem
FaciliteitenbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van faciliteitenFacilitair systeem
FactuurgegevensbeheerHet beheren van gegevens over facturenFinancieel systeem
FormatieplaatsgegevensbeheerHet beheren van gegevens over formatieplaatsenPersoneelssysteem
FormuliergenereerfunctieHet maken van elektronnische formulierenFormulierengenerator
GebouwbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van gebouwenFacilitair systeem
GegevensanalysefunctieHet ondersteunen van de analyse van gegevensGegevensanalysesysteem
GegevensvisualisatiefunctieHet ondersteunen van de visualisatie van gegevensGegevensvisualisatiesysteem
GoederenstroombeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van goederenstromenFacilitair systeem
GrootboekgegevensbeheerHet beheren van gegevens over grootboekrekeningenFinancieel systeem
IT-SysteembeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van IT systemenIT management systeem
IdentiteitgegevensbeheerHet beheren van gegevens over identiteitenIdentity- en accessmanagementsysteem
InformatiebeveiligingsfunctieHet ondersteunen van informatiebeveiligingIT management systeem
InformatievindfunctieHet ondersteunen bij het vinden van de juiste informatieOnline kennisbank
InzetgegevensbeheerHet beheren van gegevens over medewerkerinzetInzetplanningssysteem
InzetplanningsfunctieHet matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzetInzetplanningssysteem
KaartbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes.Kaartbeheersysteem
KwaliteitsmanagementfunctieHet ondersteunen van kwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagementsysteem
Learning content managementfunctieHet ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaalLearning content management systeem
Learning managementfunctieHet ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijsLearning management systeem
LeermateriaalontsluitingHet zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemerEducatieve applicatie
LeveranciersbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheren van leveranciersInkoopsysteem
MedewerkerbeoordelingsgegevensbeheerHet beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingenPersoneelssysteem
MedewerkergegevensbeheerHet beheren van gegevens over medewerkersPersoneelssysteem
NarrowcastingfunctieHet ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepenNarrowcastingsysteem
ObjectidentificatiefunctieHet ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objectenObjectidentificatiesysteem
OnderwijsaanbodgegevensbeheerHet beheren van gegevens over het onderwijsaanbodStudentinformatiesysteem
OnderwijsplanningsfunctieHet ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemersStudentinformatiesysteem
OnderzoeksfinancieringfunctieHet ondersteunen van de financiering van onderzoekenOnderzoeksinformatiesysteem
Onderzoekssubsidieaanvraagsysteem
OnderzoeksgegevensarchiveringsfunctieHet ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevensOnderzoeksgegevensarchief
OnderzoeksgegevensfunctieHet beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoekOnderzoeksgegevensbeheersysteem
OnderzoeksgegevensverzamelfunctieHet ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevensOnderzoeksmeetsysteem
OnderzoeksobjectverwervingsfunctieHet ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoekOnderzoeksinformatiesysteem
OnderzoekspublicatiebeheerHet ondersteunen van het publiceren van resultaten van een onderzoekOnderzoekspublicatierepository
OnderzoeksregistratiefunctieHet ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoekenOnderzoeksinformatiesysteem
OnderzoeksvergunningsverwervingsfunctieHet ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoekOnderzoeksinformatiesysteem
PlagiaatdetectiefunctieHet ondersteunen van het detecteren van plagiaatPlagiaatdetectiesysteem
PortaalfunctieHet bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikersPortaal
PortfoliomanagementfunctieHet ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingenProject Programma en Portfoliomanagement systeem
PreserveringsfunctieHet ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevensE-Depot
ProcurementfunctieHet ondersteunen van het beheren van productinkopenInkoopsysteem
ProgrammamanagementfunctieHet ondersteunen van het bepalen en sturen van programma'sProject Programma en Portfoliomanagement systeem
ProjectmanagementfunctieHet ondersteunen van het bepalen en sturen van projectenProject Programma en Portfoliomanagement systeem
PromotievolgfunctieHet ondersteunen van het volgen van de voortgang van promotiesPromotievolgysteem
RapportagefunctieHet bieden van een integraal en historisch beeld van gegevensManagementinformatiesysteem
RelatiegegevensbeheerHet beheren van gegevens over relatiesCRM systeem
RoosterconstructiefunctieHet ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelenRoostersysteem
RoosterpublicatiefunctieHet beheren, waaronder publiceren, van roostergegevensRoostersysteem
RoosterwijzigingsfunctieHet beheren en communiceren van roosterwijzigingenRoostersysteem
SalarisverwerkingsfunctieHet ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkersSalarisverwerkingssysteem
SamenwerkingsfunctieHet ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennisSamenwerkingssysteem
ServicemanagementfunctieHet ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement)Servicemanagementsysteem
Software-ontwerpfunctieHet ondersteunen van het ontwerpen van softwareSoftware-ontwikkelomgeving
SoftwarebeheerfunctieHet ondersteunen van het beheren van softwareSoftware-ontwikkelomgeving
SoftwaredeploymentfunctieHet ondersteunen van het deployen van softwareSoftware-ontwikkelomgeving
SoftwarerealisatiefunctieHet ondersteunen van het realiseren van softwareSoftware-ontwikkelomgeving
SollicitatiegegevensbeheerHet beheren van gegevens over sollicitatiesPersoneelssysteem
StageplaatsmatchingfunctieHet ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajectenStagesysteem
StagetrajectgegevensbeheerHet beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvanStagesysteem
StudieinschrijffunctieHet ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbodStudentinformatiesysteem
StudievolgfunctieHet ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemersStudentinformatiesysteem
TijdregistratiefunctieHet beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuenTijdregistratiesysteem
ToetsbeoordelingsfunctieHet ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsenDigitaal toetssysteem
ToetsuitvoeringsfunctieHet ondersteunen van het toetsen van deelnemersDigitaal toetssysteem
ToetsvoorbereidingsfunctieHet ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteitenDigitaal toetssysteem
VacaturegegevensbeheerHet beheren van gegevens over vacaturesPersoneelssysteem
VerlofgegevensbeheerHet beheren van gegevens over verlofPersoneelssysteem
VermogensgegevensbeheerHet beheren van gegevens over vermogenFinancieel systeem
VideomanagementfunctieHet ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video'sVideomanagementsysteem
VideostreamingfunctieHet ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit videoVideostreamingsysteem
WebcontentmanagementfunctieHet ondersteunen van het beheren en publiceren van web contentWeb content management systeem
Wetenschappelijke zoekfunctieHet ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke contentWetenschappelijke zoekmachine
ZiektegegevensbeheerHet beheren van gegevens over ziektePersoneelssysteem
ZoekfunctieHet zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein.Zoekmachine