Bedrijfsfuncties onderwijsondersteuning

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 4 jan 2019 om 17:28 (Toon hoofdbedrijfsfuncties in de tabel)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzoek Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerking Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverstrekki- ng Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectondersteun- ing Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne Een mens. (BusinessObject) Individu Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenheid Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsregistr- atie Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermatching Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerinschrijvi- ng Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerherinschr- ijving Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruitschrijv- ing Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovereenk- omst Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenheidin- schrijving Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijving Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplanning Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiviteite- nplanning Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognotisering Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvorming Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenheidd- eelname Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenheidui- tvoering Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroosterconstruct- ie Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen. (BusinessFunction) Roosterwijziging Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen. (BusinessFunction) Roosterpublicatie Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterconstru- ctie Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. (BusinessFunction) Kwalificatiecontrole Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. (BusinessFunction) Bindend studieadvies Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. (BusinessFunction) Waardedocumentve- rstrekking Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogramma Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenheidre- sultaat Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan. (BusinessFunction) Studiekeuzebegelei- ding Het begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie. (BusinessFunction) Persoonlijke situatiebegeleiding Het helpen van deelnemers bij het vinden van een baan. (BusinessFunction) Arbeidsmarktbegele- iding De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadministr- atie AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 22-04-2023 00:37:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:37:12 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
InschrijvingAanmeldingsregistratieHet registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
DeelnemercounselingArbeidsmarktbegeleidingHet helpen van deelnemers bij het vinden van een baan.Deelnemer
DiplomeringBindend studieadviesHet waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd.WaardedocumentDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
InschrijvingDeelnemerherinschrijvingHet administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer.OnderwijsovereenkomstDeelnemer
Minor
Opleiding
InschrijvingDeelnemerinschrijvingHet administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
InschrijvingDeelnemermatchingHet bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
InschrijvingDeelnemeruitschrijvingHet administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
DeelnemerwervingInformatieverstrekkingHet verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten.CampagneAlumnus
Individu
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
Organisatie
Prospect
OnderwijsplanningInzet en middelenplanningHet reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag.InzetplanningDeelnemer
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
Rooster
Ruimte
Toetsactiviteit
Voorwerp
DiplomeringKwalificatiecontroleHet vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel.Deelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
OnderwijsplanningLesgroepvormingHet samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.LesgroepDeelnemer
Onderwijsactiviteit
Onderwijseenheiddeelname
Toetsactiviteit
RoosteringLesroosterconstructieHet koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.RoosterDeelnemer
Inzetplanning
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
DeelnemerwervingMarktbewerkingHet uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers.CampagneAlumnus
Individu
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
Organisatie
DeelnemerwervingMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.ProspectAlumnus
Individu
Organisatie
OnderwijsplanningOnderwijsactiviteitenplanningHet inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage).Onderwijsactiviteit
Onderwijseenheiduitvoering
Deelnemer
Onderwijseenheiddeelname
OnderwijsplanningOnderwijsadministratieDe administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.
OnderwijsplanningOnderwijseenheidinschrijvingHet (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.Onderwijseenheiddeelname
Onderwijseenheiduitvoering
Onderwijseenheid
Onderwijsprogramma
Opleiding
DeelnemercounselingPersoonlijke situatiebegeleidingHet begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie.Deelnemer
DeelnemerwervingProspectondersteuningHet direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer.ProspectContact
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
RoosteringRoosterpublicatieHet beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen.Rooster
RoosteringRoosterwijzigingHet aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen.RoosterLesgroep
DeelnemercounselingStudiekeuzebegeleidingHet helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.Deelnemer
OnderwijsplanningToetsinschrijvingHet (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten.Onderwijseenheiddeelname
Toetsactiviteit
Onderwijseenheid
Onderwijsprogramma
RoosteringToetsroosterconstructieHet koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd.RoosterDeelnemer
Inzetplanning
Lesgroep
Toetsactiviteit
OnderwijsplanningVraagprognotiseringHet maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
DiplomeringWaardedocumentverstrekkingHet produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.WaardedocumentDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat