Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bedrijfsfuncties onderzoek, onderzoeksondersteuning, valorisatie en informatieontsluiting

Onderzoek

Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen. (BusinessFunction) Onderzoeksvraagiden- tificatie Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoekspartnerin- g Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplanning Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoekstoetsing Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswerving Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een verzameling organisaties die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Samenwerkingsverba- nd Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Het verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessFunction) Bronidentificatie Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Het verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerking- en -analyse Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronderzoek Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprotocolto- etsing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegelei- ding Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. (BusinessObject) Promovendus Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar onderwijsmedewerkers binnen de instelling. (BusinessFunction) Kennisoverdracht naar onderwijs Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar andere onderzoekers, bijvoorbeeld in een conferentie. (BusinessFunction) Kennisoverdracht naar vakgenoten Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Publicatiecreatie Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessFunction) Onderzoeksprotocolo- ntwikkeling Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksinstrumen- tontwikkeling AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 04-01-2019 17:18:36 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 04-01-2019 17:18:36 CET

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoeksondersteuning

Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonderste- uning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistratie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobjectwer- ving Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Het ervoor zorgen dat onderzoeksgegevens met voldoende kwaliteit beschikbaar zijn voor het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksgegevens- beheer Het bepalen van de scoring van publicaties ten opzichte van anderen in een bepaalde discipline. (BusinessFunction) Impactanalyse AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 12:21:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 12:21:28 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Valorisatie

Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang. (BusinessFunction) Kennisoverdracht naar maatschappij Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie. (BusinessFunction) Kennisoverdracht naar bedrijven Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermarkting Het aanvragen van octrooien voor de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Octrooiwerving Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn. (BusinessFunction) Start-upbegeleiding Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar. (BusinessObject) Octrooi De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 12:21:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 12:21:30 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Informatieontsluiting

Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaatb- orging Het op gecontroleerde wijze beheren van onderzoeksresultaten. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaata- rchivering Het gedurende zeer lange tijd beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaatp- reservering Het beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaato- ntsluiting Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaardighei- dsondersteuning Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 04-01-2019 17:18:39 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 04-01-2019 17:18:39 CET

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoek

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
OnderzoeksopzetBronidentificatieHet verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Werk
OnderzoekspublicatieCollegiale toetsingHet reviewen van onderzoeksresultaten van anderen.Onderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksontwikkelingFinancieringswervingHet aanvragen van een financiering voor een onderzoek.Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
OnderzoeksuitvoeringGegevenscollectieHet verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens.Onderzoeksgegevens
OnderzoeksuitvoeringGegevensverwerking en -analyseHet verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.Onderzoeksgegevens
OnderzoekspublicatieKennisoverdracht naar onderwijsHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar onderwijsmedewerkers binnen de instelling.Onderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoekspublicatieKennisoverdracht naar vakgenotenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar andere onderzoekers, bijvoorbeeld in een conferentie.Onderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksuitvoeringLiteratuuronderzoekHet in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Publicatie
Werk
OnderzoeksopzetOnderzoeksinstrumentontwikkelingHet fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.
OnderzoeksontwikkelingOnderzoekspartneringHet zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek.Samenwerkingsverband
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksplanningHet opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksopzetOnderzoeksprotocolontwikkelingHet vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.
OnderzoeksuitvoeringOnderzoeksprotocoltoetsingHet periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Publicatie
Werk
OnderzoeksontwikkelingOnderzoekstoetsingHet toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksvraagidentificatieHet verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksuitvoeringPromovendusbegeleidingHet inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Promovendus
Publicatie
Werk
OnderzoekspublicatiePublicatiecreatieHet verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.Onderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek

Onderzoeksondersteuning

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
OnderzoeksadministratieFinancieringsondersteuningHet ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
OnderzoeksassistentieImpactanalyseHet bepalen van de scoring van publicaties ten opzichte van anderen in een bepaalde discipline.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksassistentieOnderzoeksgegevensbeheerHet ervoor zorgen dat onderzoeksgegevens met voldoende kwaliteit beschikbaar zijn voor het onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksadministratieOnderzoeksobjectwervingHet werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek.Onderzoeksobject(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksadministratieOnderzoeksregistratieHet registreren van informatie over een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksadministratieVergunningswervingHet aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Publicatie

Valorisatie

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
KennisuitnuttingKennisoverdracht naar bedrijvenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie.Onderzoeksgegevens
Publicatie
KennisuitnuttingKennisoverdracht naar maatschappijHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.Onderzoeksgegevens
Publicatie
KennisuitnuttingKennisvermarktingHet daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).Onderzoeksgegevens
Publicatie
KennisuitnuttingOctrooiwervingHet aanvragen van octrooien voor de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).OctrooiOnderzoeksgegevens
Publicatie
KennisuitnuttingStart-upbegeleidingHet begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.Onderzoeksgegevens
Publicatie

Informatieontsluiting

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
InformatiedoorleveringInformatievaardigheidsondersteuningHet ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.Expressie
Item
Manifestatie
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatieleveringOnderzoeksresultaatarchiveringHet op gecontroleerde wijze beheren van onderzoeksresultaten.Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatieleveringOnderzoeksresultaatborgingHet collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatieleveringOnderzoeksresultaatontsluitingHet beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling.Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatieleveringOnderzoeksresultaatpreserveringHet gedurende zeer lange tijd beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatiedoorleveringOntsluiting digitaal materiaalHet beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatiedoorleveringOntsluiting digitale databankenHet toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatiedoorleveringOntsluiting fysiek materiaalHet beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie