Bedrijfsfuncties onderzoek, onderzoeksondersteuning, valorisatie en informatieontsluiting

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 4 jan 2019 om 17:27 (Toon hoofdbedrijfsfuncties in de tabel)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Onderzoek

Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen. (BusinessFunction) Onderzoeksvraagid- entificatie Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoekspartneri- ng Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplanning Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoekstoetsing Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswerving Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscollabor- atie Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenko- mst Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerkin- g en -analyse Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprotoco- ltoetsing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegele- iding Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. (BusinessObject) Promovendus Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiecreatie Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopzeton- twikkeling Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaa- tborging Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact. (BusinessFunction) Onderzoeksevaluatie Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproject Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekstoets Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraag De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksmethode De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopzet Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie. (BusinessObject) Review De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tussen)- resultaat Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag. (BusinessObject) Onderzoekshypoth- ese Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp. (BusinessObject) Onderzoeksbevindi- ng Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksconclusi- e Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonderzoek Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus. (BusinessObject) Promotietrajectover- eenkomst Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfinancie- ring AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 19-04-2023 15:44:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:44:49 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoeksondersteuning

Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonders- teuning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistrat- ie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobjectw- erving Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenko- mst Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdatama- nagement Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproject Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraag De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopzet Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfinancie- ring Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscollabor- atie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 19-04-2023 15:44:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:44:49 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Valorisatie

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Informatieontsluiting

Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegeve- ns Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaardighe- idsondersteuning Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 19-04-2023 15:44:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:44:50 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderzoek

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksevaluatieHet evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact.Impact(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksproject
OnderzoeksontwikkelingOnderzoekstoetsingHet toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.OnderzoekstoetsOnderzoeksopzet
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksplanningHet opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.OnderzoeksprojectOnderzoeksfinanciering
Onderzoekscollaboratie
OnderzoeksontwikkelingFinancieringswervingHet aanvragen van een financiering voor een onderzoek.Onderzoeksfinanciering
Subsidieprogramma
Subsidieovereenkomst
OnderzoeksuitvoeringOnderzoeksprotocoltoetsingHet periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.Onderzoekstoets(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksobject
Onderzoeksopzet
Onderzoeks(tussen)resultaat
OnderzoeksdisseminatieDisseminatiecreatieHet verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.DisseminatieReview
Impact
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksvraagidentificatieHet verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.Onderzoeksvraag
OnderzoeksdisseminatieOnderzoeksresultaatborgingHet collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeks(tussen)resultaat
OnderzoeksdisseminatieCollegiale toetsingHet reviewen van onderzoeksresultaten van anderen.ReviewDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
OnderzoeksuitvoeringPromovendusbegeleidingHet inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.Promovendus
Promotietrajectovereenkomst
Proefschrift
Promotieonderzoek
Onderzoeksobject
Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksopzetontwikkelingHet zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.Onderzoeksopzet
Onderzoeksmethode
Onderzoeksproject
OnderzoeksuitvoeringGegevenscollectieHet verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens.OnderzoeksgegevensOnderzoeksobject
Onderzoeksvraag
Disseminatie
OnderzoeksuitvoeringGegevensverwerking en -analyseHet verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.Onderzoeksconclusie
Onderzoeksbevinding
Onderzoekshypothese
Onderzoeks(tussen)resultaat
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksvraag
Onderzoeksmethode
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksontwikkelingOnderzoekspartneringHet zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek.Onderzoekscollaboratie

Onderzoeksondersteuning

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
OnderzoeksdienstverleningOnderzoeksregistratieHet registreren van informatie over een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksfinanciering
Onderzoeksobject
Onderzoeksvraag
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
Disseminatie
Impact
Onderzoekscollaboratie
OnderzoeksdienstverleningVergunningswervingHet aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksdienstverleningFinancieringsondersteuningHet ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek.Onderzoeksfinanciering
(Wetenschappelijk) onderzoek
Subsidieprogramma
Subsidieovereenkomst
OnderzoeksdienstverleningOnderzoeksdatamanagementDe zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.Onderzoeksopzet(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksdienstverleningOnderzoeksobjectwervingHet werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek.Onderzoeksobject(Wetenschappelijk) onderzoek

Valorisatie

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
KennisuitnuttingKennisbeschermingHet beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).OctrooiDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
KennisuitnuttingKennisvermarktingHet daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).Disseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat
KennisuitnuttingKennisoverdrachtHet overdragen van kennis over onderzoeksresultatenDisseminatie
Onderzoeks(tussen)resultaat

Informatieontsluiting

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
InformatiedoorleveringOntsluiting digitale databankenHet toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.Uitleen
Item
Manifestatie
Werk
Expressie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
InformatiedoorleveringInformatievaardigheidsondersteuningHet ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.Item
Manifestatie
Werk
Expressie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
InformatiedoorleveringOntsluiting fysiek materiaalHet beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.Uitleen
Item
Manifestatie
Werk
Expressie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
InformatiedoorleveringOntsluiting digitaal materiaalHet beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.Uitleen
Item
Manifestatie
Werk
Expressie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens